Smärta och ovisshet skapar förlossningsräddsla


En studie som publicerats i tidskriften Birth visar att smärta och ovisshet är de två psykologiska faktorer som framförallt driver på förlossningsrädsla hos gravida kvinnor.

I en studie har 499 gravida kvinnor från Jämtlands län och Örebro län deltagit. Kvinnorna rekryterades via mödrahälsovården och var ungefär i mitten av sin graviditet när studien genomfördes. I gruppen fanns både förstföderskor och omföderskor.

Resultaten i enkätstudien visar att det är två psykologiska faktorer som framförallt bidrar till ökad rädsla. Den ena faktorn som påverkar graden av rädsla är så kallad smärtkatastrofiering, det vill säga hur kvinnorna upplever faktisk eller förväntad smärta.

Smärtkatastrofiering innebär en tendens att fastna i negativa tankar om smärta. Det kan vara en oro för att smärtan inte ska gå över eller är tecken på något farligt, och en hjälplöshet inför smärtupplevelsen. Resultaten tyder på att hög grad av smärtkatastrofiering bidrar till en hög grad av förlossningsrädsla.

En annan psykologisk faktor som blev tydlig i studien handlar om att rädslan är högre bland gravida som generellt sett upplever osäkerhet och ovisshet som jobbigt, i studien benämns detta som intolerans för osäkerhet.

Det innebär att personen i fråga känner oro inför ovissa situationer och tenderar att överskatta risken för att något negativt ska inträffa. Det hänger ofta samman med en önskan om att undvika denna typ av situationer, eller om att få lugnande besked från andra om att allt kommer att gå bra.

Referens: Potential mechanisms in fear of birth: The role of pain catastrophizing and intolerance of uncertainty.; Birth, (2018).


Läs mer