Artificiell Intelligens för förvaltning av förnyelsebara naturresurser


I en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Royal Society presenteras ett nytt modelleringssätt visar att förvaltningsstrategier som innefattar learning-by-doing, kan hantera hög osäkerhet till en låg kostnad jämfört med strategier som bygger på optimering.

Att ta hänsyn till oväntade händelser är en stor utmaning inom förvaltning av förnyelsebara naturresurser, så som fiskerier. De otaliga effekterna av klimat förändringar försvårar förvaltningen ytterligare. Exempelvis kan en långsam förändring i tillväxten av fiskebestånd, eller mer hastiga förändringar i fiskebeståndens mängd, leda till att förutbestämda regler kring fiskekvoter leder till ogynnsamma utfall eftersom dessa förändringar är svåra att redogöra för.

Hur uppnår man då långsiktigt hållbar förvaltning under dessa osäkra förhållanden? En grupp forskare från Stockholm Resilience Centre and Kungliga Tekniska Högskolan närmar sig nu en lösning på detta. I studien som publicerats i The Royal Society presenterar forskarna ett nytt modelleringssätt för att förstå hur man både kan förvalta och samtidigt lära sig om en fiskeresurs trots att dess dynamik är okänd och konstant föränderlig. Resultaten av studien visar att en learning-by-doing strategi vid förvaltning av förnyelsebara naturresurser kan uppnå hög resiliens emot abrupta störningar i systemet till en låg kostnad jämfört med en optimeringsstrategi.

AI metoder för att studera långsiktigt hållbar förvaltning

Forskarna använder sig av en artificiell intelligens (AI) modell för att studera hur man kan uppnå hållbara resultat genom att använda förvaltningsmetoder som bygger på learning-by-doing. Modellen bygger på tre förvaltnings (eller lärande) delar: en lärande modell, en mental modell och en beslutsfattandemodell.

Inflytandet av varje del studeras genom att förändra dess styrande parameter, och AI-modellen får lösa ett förvaltningsproblem under olika typer av miljöförändringar. Förvaltningsproblemen bygger på klassiska tillväxtmodeller och miljöförändringarna är hämtade ifrån verkliga observationer inom fiskerier.

Viktiga aspekter att ta hänsyn till under osäkra förhållanden

Förnyelsebara naturresurser så som fiskerier innebär alltid en hög osäkerhet i resursens dynamik, alltså kan vi aldrig exakt förutspå hur dess dynamik kommer att förändras. För att förvalta en resurs under dessa förutsättningar föreslås tre nyckelaspekter att ta hänsyn till under dessa förhållanden.

Lägg samma värde på nuvarande fångster som på framtida fångster. Resultaten visar att det är mycket viktigt att värdera framtida fångster högt för att uppnå optimala fångster över tid. Sträva efter att snabbt anpassa beslut till ny kunskap. Att förändra bilden av vilken kvot som är optimal i förhållande till uppskattad biomassa i havet är kritiskt. Detta visar sig vara extra viktigt om resursens tillväxt är avtagande. Utforska andra fiskekvoter än de som tillsynes verkar vara optimala. För att läsa sig om systemet behöver man utforska kring vad som uppfattas som det mest optimala beslutet. Dock, i vissa fall till exempel då resursen uppvisar kraftiga fluktuationer är det bäst att ta beslut utifrån vad som uppfattas mest optimalt.

Avslutningsvis framhåller författarna betydelsen av denna studie som ett starkt första bidrag till att operationalisera grundläggande principer inom kunskapen om hållbar utveckling, så som oväntade händelser och osäkerhet.

Baserad på följande artikel: Learning by doing

Läs den fullständiga vetenskapliga artikeln på the Royal Society:Strategies for sustainable management of renewable resources during environmental change; Emilie Lindkvist, Örjan Ekeberg och Jon Norberg. Mars (2017). 

Länkar:

Stockholm Resilience Center


Läs mer