Barn som insjuknar i inflammatorisk tarmsjukdom har ökad risk för cancer


Foto: Bonnie Kittle

Barn som insjuknar i inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom) har ökad risk för cancer, både i barndomen och senare i livet. Det visar en studie som publiceras i den ansedda tidskriften The BMJ.

Inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom har hos vuxna kopplats till en ökad risk för tarmcancer. Det har dock saknats studier som klargör hur cancerrisken påverkas av ett insjuknande tidigt i livet och om cancerrisken har förändrats över tid. Med hjälp av information från svenska patientregister har forskare vid Karolinska Institutet nu jämfört cancerförekomsten hos 9 405 individer, som fått diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom i barndomen, med cancerförekomsten hos 92 870 individer i den allmänna befolkningen.

Fördubblad cancerrisk

Resultaten visar att individer som insjuknat i inflammatorisk tarmsjukdom före 18 års ålder har en fördubblad cancerrisk, jämfört med personer utan inflammatorisk tarmsjukdom, under barn- och ungdomsåren men även senare i livet. Den största riskökningen sågs för tarmcancer, men risken var även förhöjd för andra cancerformer som vissa former av blodcancer och hudcancer.

Huvudorsaken är sannolikt den kroniska inflammationen, som är en drivande faktor för flera olika cancerformer. Ett tidigt insjuknande innebär att kroppen utsätts för inflammation under längre tid. Individerna i studien har fått sin inflammatoriska tarmsjukdom diagnostiserad mellan åren 1964 och 2014. Behandlingen av inflammatorisk tarmsjukdom har förbättrats avsevärt under den här tiden, bland annat med nya immunmodulerande läkemedel. Dock har det inte gått att se att förekomsten av cancer under samma tid har minskat.

Viktigt att gå på kontroller

Vuxna patienter med inflammatorisk tarmsjukdom kallas regelbundet för koloskopi som kan upptäcka eventuell cancer i tarmen. Forskarna anser att kunskapen om cancerrisken vid ett tidigt insjuknande är viktig att väga in när behovet av koloskopi-screening av barn och unga bedöms, både ur vårdens och patienternas synpunkt.

Det är viktigt att poängtera att även om den relativa risken var hög så är den absoluta risken låg. Det är sannolikt viktigt för individer som får sin inflammatoriska tarmsjukdom i barndomen att vara noga med att gå på de undersökningar de kallas till, särskilt individer som har andra starka riskfaktorer för cancer, som exempelvis ärftlighet för tidig cancer i familjen.

Referens: Childhood-onset inflammatory bowel disease and risk of cancer – a Swedish nationwide cohort study 1964-2014Ola Olén, Johan Askling, Michael Sachs, Paolo Frumento, Martin Neovius, Karin Ekström Smedby, Anders Ekbom, Petter Malmborg och Jonas F Ludvigsson, The BMJ, september (2017). 


Läs mer