Beslutsblindhet kan användas för att ändra politiska åsikter


Det går att få människor att byta åsikt utan att de ens är medvetna om det, visar en undersökning där 372 deltagare har fått svara på en politisk enkät om sjukvård, skola, och miljö. Efteråt ombads hälften av dem att bekräfta att deras svar var korrekta, medan den andra hälften även ombads argumentera för dem.

Studien var helt anonym. Efter experimentet blev deltagarna helt informerade om vad som hade hänt och vad syftet med studien var, och alla gav sitt skriftliga medgivande.

Innan deltagarna fick tillbaka sina svar så manipulerades dem och flyttades till motsatta sidan av åsiktsskalan. Det var endast 50 procent av de manipulerade svaren som upptäcktes och korrigerades av deltagarna. De resterande 50 procenten accepterades som deltagarnas egna svar.

För att undersöka om åsiktsförändringar bestod över tid så fick deltagarna svara på en uppföljningsenkät med nya frågor men som också innehöll manipulerade frågor. Deltagarna fick även svara på ytterligare en enkät efter uppföljningsenkäten och även den innehöll manipulerade frågor.

Resultaten visar att när en deltagare accepterat ett manipulerat svar som sitt eget, ändras också svaren i uppföljningsenkäterna i den manipulerade riktningen. Däremot påverkas inte svaren för frågor som inte manipulerats.

Detta är första gången som beslutsblindhet används för att inducera en bestående åsiktsförändring och resultatet innebär att falska övertygelser och återkoppling om dessa övertygelser kan forma vår tolkning och vår minnen av våra egna politiska åsikter.

Resultatet indikerar att en viktig del i vad det innebär att ha en åsikt verkar vara att dra slutsatser från våra minnen om hur vi tidigare uttryckt stöd för åsikten. Beslutsblindhet kan därför användas som verktyg för att påverka människors föreställning om vilka åsikter de har och den påverkan kan leda till att åsiktsförändringarna består.

När svaren från de deltagare som bara bekräftade sina svar jämfördes med de som argumenterade för sina svar så visade det sig att båda grupperna uppvisade åsiktsförändringar men att effekten var mycket större för de som argumenterade för sina svar.

Resultatet antyder att det är vanligt att vi människor argumenterar för åsikter som de inte vet bakgrunden till. Detta eftersom vi vet med säkerhet att argumenten för ett manipulerat svar omöjligen kan vara motivet bakom den ursprungliga åsikten.

En slutsats är att människor är mer flexibla i sina politiska åsikter och att en metod som t.ex beslutsblindhet kan användas för att främja en öppnare och mer nyanserad politisk diskussion bortom partigränser.

Publikation:
Strandberg, T., Sivén, D., Hall, L., Johansson, P., & Pärnamets, P. (2018). False beliefs and confabulation can lead to lasting changes in political attitudes. Journal of Experimental Psychology: General, 147(9), 1382-1399.


Läs mer