Digitaliseringen i skolan bidrar till en större självständighet hos elever


Att vara elev i grundskolan 2016 innebär att vara en del av ett allt mer digitaliserat samhälle. Skolans lärmiljö, eller det vi av tradition kallar ett klassrum, håller på att förändras när bärbara datorer och andra digitala resurser blir en del av undervisningen. Elevers prestationer är i fokus när sjunkande resultat i internationella kunskapsmätningar fyller löpsedlar och debattforum. Elevers egna perspektiv och röster saknas i stort när deras skolsituation diskuteras. Det är märkligt eftersom eleverna träffar alla lärare och går på alla lektioner. Eleverfarenheter som borde ingå i fler studier, rapporter och debatter om skolan.

Min avhandling handlar om elevers motivation i en digitaliserad skolmiljö. Elever i årskurs 9 vid tre fristående grundskolor, där varje elev och lärare har tillgång till en personlig bärbar dator dygnet runt, utgör undersökningsgruppen. Syftet var att via dessa grundskoleelevers egna röster dels beskriva deras olika skäl till att prestera eller inte prestera i skolan, dels identifiera vad som främjar eller hämmar deras motivation, målorientering och lärande i en digitaliserad lärmiljö. Datainsamlingen bygger på semistrukturerade gruppintervjuer och enkäter med ca 200 elever. Den erfarenhetsbank eleverna besitter om undervisning, former för bedömning och lärares förhållningssätt visade sig vara gedigen och fylld av reflektioner om hur det är och bör vara i skolan för att de ska kunna vara framgångsrika i sina studier.

Resultatet visar att elevernas motivation främjas av varierad undervisning, tydlig uppgiftsstruktur, formativ bedömning och ett socialt klimat präglat av samarbete och goda relationer till lärare och kamrater. Motivationen hämmas av lärarkollektivets ineffektiva samplanering av uppgifter och brist på samsyn vad gäller användning av de digitala resurserna. Digitaliseringen av lärmiljön bidrar enligt eleverna till en större självständighet och underlättar genomförandet av skolarbetet generellt.

Elever agerar utifrån hur de uppfattar undervisningen de deltar i, och undervisningen formar i sin tur de mål eleverna strävar mot. Två typer av mål kan urskiljas i avhandlingens resultat. Majoriteten av eleverna anger att de vill nå personligt viktiga mål, det vill säga lära sig så mycket som möjligt i ett livslångt perspektiv. Den andra typen av mål är mer prestations- och tävlingsinriktade och handlar om att via höga betyg visa att man är duktigare än klasskamraterna.

Avhandlingens huvudsakliga kunskapsbidrag ligger i en ökad förståelse vad gäller samband mellan elevers motivation och målorientering gentemot lärandet när digitaliseringen av skolan tilltar.

Avhandling: Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö  


Läs mer