Elevers perspektiv på mobbning


Mobbning är ett fenomen som förekommer i många skolor, både i Sverige och runt om i världen, och som visat sig ha allvarliga hälsokonsekvenser för alla som är involverade.

I avhandlingen har syftet varit att lyssna på, utforska och konceptualisera elevers perspektiv på mobbning då elevers perspektiv utgör ett viktigt bidrag till vår fortsatta förståelse av detta fenomen. Det finns fortfarande få kvalitativa studier som fokuserat elevers perspektiv på mobbning, vilket denna studie vill bidra med.

Studien baseras på semi-strukturerade intervjuer med 87 elever ifrån fjärde till åttondeklass i Sverige och i en utav delstudierna om åskådarroller deltog även 46 elever ifrån USA. I avhandlingen undersöks åskådarageranden i mobbningssituationer och hur eleverna artikluerar skälen bakom dessa reaktioner. Resultaten visar att elevers reaktioner som åskådare till mobbning är situationsbundna utifån hur de definierar situationen och att det finns ganska få situationer då elever kan tänka sig att ingripa och hjälpa någon som blir mobbad. Förklaringar som framkommer till dessa reaktioner är att de inte vet hur och vad de ska göra, inte vågar eller att de tycker att det är den utsattas fel.

I fokus har även varit att studera hur elever förstår mobbning och vad som producerar mobbning. Förklararingar till vad som producerar mobbning sammanlänkas med en komplex socialt ordnande process där eleverna positionerar sig själv och andra i strävan att tillhöra och den utsatta ofta görs ansvarig för mobbningen. Även sociala normer och förhandlade av identiteter kommer till uttryck när eleverna diskuterar hur kön och normativa kamratnormer, där strävan att passa in, sammanlänkas med deras förståelse av mobbning.

Referens:  The social ordering of belonging: children’s perspectives on bullying; Science Direct, mars (2017).


Läs mer