Ericsson utvecklar framtidens 5G teknologi


Ericsson är det företag i Sverige som investerar mest i forskning och utveckling (FoU) varje år, vilket årligen leder till en rad nya patent för Ericsson. Företagets stora satsningar på FoU har lett till att Ericsson idag har en av branschens starkaste IP-portföljer med över 45 000 patent världen över. Portföljen innehåller en rad innovationer inom 2G, 3G och 4G och kommer spela en stor roll för hur framtidens 5G teknologi utvecklas. Ericsson har idag en ledande position och står väl rustade för att möta konkurrens menar Torbjörn Lundahl, ansvarig för Ericssons svenska forskningsprogram för 5G.

Dagens samhälle blir alltmer uppkopplat och ett tydligt tecken på det är att trafiken i dagens mobilnät ökar med ca 40 % varje år vilket har skapat en ökad efterfrågan på 5G nät från t.ex Kina och USA. Den ökade efterfrågan på 5G teknologi innebär även en ökad konkurrens men Ericsson har en stark position och är med och leder utvecklingen.

”Ericsson har en lång tradition att vara ledande i standardiseringsarbetet vilket är fallet även i utvecklingen av 5G. Detta innebär också att vår grundläggande teknik, och kompetens, har utvecklats, förbättrats och optimerats på ett sätt som väldigt få om ens någon annan aktör kan påvisa. Vår stora marknadspenetration inom tidigare generation säkrar också en utbyggnad av 5G som fungerar väl med tidigare system.”, säger Torbjörn Lundahl.

Ericsson har även en lång tradition av att samverka med akademin vilket har bidragit mycket till företags framgång. Företaget har idag flera intressanta projekt tillsammans med akademin.

”Vi har över åren haft en stark koppling till akademin och satsningar som Wallenberg Autonomous Program, största programmet någonsin i Sverige, stärker denna tradition ytterligare. I program som detta, säkerställs att för industrin prioriterade områden satsas på, industrins engagemang, på ledningsnivå såväl som med industridoktorander skapar värdefulla personkontakter som långsiktigt stärker svenskt näringsliv.”, säger Torbjörn Lundahl.

Den tekniska utvecklingen går snabbare för varje år som går och för att vara konkurrenskraftig i framtiden så kommer det krävas ytterligare samarbeten.

”Därför måste vi utveckla våra samarbeten så att grundforskning och produktutveckling kan ske parallellt och i symbios och att forskningresultat översätts i kommersiella erbjudande snabbare.”, säger Torbjörn Lundahl.

Ericsson har idag flera forskningssamarbeten med både partners inom både näringsliv och akademi. Ett exempel på det är programmet ”5G för Sverige” som startades inom Ericsson av Torbjörn Lundahl och som idag har etablerade flera etablerade samarbeten. Målsättningen med programmet är att tillsammans partners leda digitalisering och användning av 5G inom olika industrigrenar.

Flera av programmets projekt har fått stor uppmärksamhet och t.ex så har ett gruvprojekt med Boliden blivit framröstat som 2017 års bästa digitaliseringsprojekt.

”Dessa samarbeten hjälper oss att förstå de krav och förutsättningar som dessa industrier står inför samtidigt som vi kan hjälpa till att skapa lösningar som utnyttjar kommunikation till sin fulla potential.”, säger Torbjörn Lundahl.

Ericsson har nyligen startat ett forskningsprogram i USA och redan program på plats i både Tyskland och Italien. Det kommer bli intressant att följa Ericssons FoU verksamhet de närmsta åren i takt med att nya innovationer rullas ut för att möta den ökade efterfrågan på 5G teknologi.


Läs mer