Ett grönare Sahara påverkar bildandet av tropiska Cykloner


Foto: NASA’s Earth Observatory

Varmare klimat kan i framtiden leda till att södra Sahara grönskar, med ändrad vegetation och minskad stoftspridning. Vi den Meteorologiska Institutionen på Stockholms universitet har vi funnit att tropiska cykloner historiskt har blivit fler och allvarligare som en följd av detta.

Tropiska cykloner som drabbar bebyggda områden orsakar stor förödelse med skador för miljonbelopp och förlust av människoliv. På Meteorologiska Institutionen vid Stockholms universitet (MISU) har vi genomfört en serie modellsimuleringar av en tidigare varm period för cirka 6.000 år sedan, under mitten av holocen. Klimatförändringar medförde att ökenområdet Sahara då var ett grästäckt och fruktbart område, med mindre stoftutsläpp. Ändringar i jordens omloppsbana ledde till mycket starkare solinstrålning på norra halvklotet med kraftigare monsuner som en följd.

Tidigare forskning om tropiska cykloners känslighet vid historiska klimatförändringar har enbart undersökt effekten av ändrad solinstrålning. I den här studien undersökte vi dessutom vilka återkopplande effekter ett grönskande Sahara har på bildandet av tropiska cykloner.

Vi ser att ett grönare Sahara, med minskad stoftutspridning och förändrad markvegetation, medför gynnsamma förhållanden för att tropiska cykloner ska bildas.

Ett grönskande Sahara stärker dessutom den västafrikanska monsunen, vilket i sin tur utlöser en förändring i atmosfärens cirkulation som ökar cyklonaktiviteten i hela tropikerna.

Vår studie visar att det är nödvändigt att ta hänsyn till det gröna Sahara och till stoftutspridning vid simuleringar av historiska klimatförändringar. Därför bör förändringar i markvegetation också finnas med i modeller för framtida klimatförändringar.

Referens: Tropical cyclone activity enhanced by Sahara greening and reduced dust emissions during the African Humid Period


Läs mer