Finns det någon moralisk grund för passivitet i klimatfrågan?


Klimatförändringarna utgör ett av de största problemen mänskligheten någonsin stått inför, och det står klart för många att vi måste göra någonting åt dem. Men inte alla är övertygade. Vissa marknadsorienterade och konservativa politiker är av åsikten att det bästa svaret på klimatförändringarna är att göra lite eller ingenting. Vissa vidhåller denna ståndpunkt helt enkelt på basis av en klimatskepticism, på så vis att de betvivlar de resultat som klimatvetenskaperna presenterar. Vissa försvarar dock sin passivitet i klimatfrågan mot bakgrund av en nyliberal moralfilosofisk ståndpunkt, ibland även kallad libertarianism. Den libertarianska ståndpunkten tillåter i allmänhet inga åtgärder som minskar människors frihet, varför den inte heller tillåter några påtagliga statlig åtgärder mot klimatförändringarna som skulle minska människors frihet. Libertarianismen har på så vis utgjort en bromskloss när det kommer till lösandet av klimatfrågan.

I min avhandling ”Libertarianism and Climate Change” har jag undersökt huruvida dessa förmodade libertarianska råd i klimatfrågan i själva verket stämmer. Rekommenderar libertarianism verkligen att vi ska göra lite eller ingenting mot klimatförändringarna? Jag hävdar, tvärtemot rådande uppfattning, att libertarianismen vid närmare analys visar sig tillåta en hel del åtgärder för att råda bot på klimatförändringarna. Både privatpersoner och regeringar tillåts agera, främst på grund av att libertarianismen räknar alltför stora utsläpp som frihetsinskränkande tillika rättighetskränkande.

Det är till och med så att libertarianismen visar sig fördöma många av de aktiviteter som ger upphov till klimatförändringen – som utsläpp av växthusgaser, uttag av fossila bränslen och skogsskövling. Problemen med växthusgaserna är att när vi släpper ut dem i stora mängder så inkräktar vi på andra människors territorier utan deras samtycke. Problemen med de klimatrelaterade naturresurser är att när vi utvinner för mycket av dem så tar vi inte hänsyn till andra människors rätt att ta del av dem för sina egna ändamål. Dessutom är det sällan som oljeborrning, kolbrytning och regnskogsskövling, etcetera, respekterar alla inblandades rättigheter. Allt detta fördöms av libertarianismen.

Slutsatsen i min avhandling är att libertarianism inte kan ge något stöd för en passiv eller bromsande hållning i klimatfrågan – snarare tvärtom. Kanske är det till och med så att libertarianismen mer än andra ståndpunkter kräver att vi var och en drastiskt minskar våra utsläpp och vårt resursanvändande.

Referens: Libitarianism and Climate Change


Läs mer