Framtiden för svensk Life Science


Regeringen satsar stort på Life Science. I samband med att Jenni Nordborg ersatte Anders Lönnberg som nationell samordnare för Life Science så inrättades även ett permanent Life Science kontor på Näringsdepartementet. Under ledningen av Jenni Nordborg kommer tjänstepersoner från Socialdepartementet, Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet att gemensamt utarbeta en nationell Life Science strategi. Bakgrunden till den satsningen är delvis det stora förädlingsvärde som finns inom branschen, det menar Jenni Nordborg, nationell samordnare för Life Science och ansvarig för Medicin och hälsa på Vinnova.

Life Science industrin har ett exportvärde på 95 miljarder kronor per år och är en av de mer kunskapsintensiva branscherna som finns i Sverige. Just kunskap och kompetens är något som man vill attrahera genom att skapa rätt förutsättningar för att öka de internationella investeringarna på området.

”Det är den industri som har det allra högsta förädlingsvärde och som anställer personer med hög kompetens. En stark Life Science industri innebär dels att vi kan attrahera talanger till områden med också till Sverige som helhet. Det är inom Life Science som det händer och där området är en smältdegel mellan det klassiska läkemedel, biotech och medicinteknik och den digitala ekonomin, tex från IT och spelindustrin.”, Säger Jenni Nordborg.

Dialog är vägen framåt
Under ledningen av Jenni Nordborg arbetar teamet på Life Science kontoret i högt tempo för att utarbeta en nationell strategi. Redan nu har man utarbetat en färdplan som är tänkt att fungera som ett dialogunderlag där sektorns olika aktörer får ge inspel på vilka som är de viktigaste frågorna för hela sektorn. Färdplanen är en väg framåt mot en den nationell strategin. I färdplanen presenteras tre huvudområden som är extra prioriterade.

”Det som vi har lagt fokus på i färdplanen är nyttiggörandet av all hälsodata, det behövs en målbild för ett fungerande och interoperabelt system av hälsodata i framtiden. Det andra området är individanpassad medicin, precisionsmedicin, som är ett helt nytt sätt att tänka där vi vill att Sverige ska vara känt för att ha intelligent helhetstänkt kring nya arbetssätt. Det tredje området handlar om hur vi får forskning och innovation till att vara en del av hela vårdens vardag.”, förklarar Jenni Nordborg. 

Hälsodata transformerar Life Science
De senaste årens digitala utveckling förändrar och förbättrar hur vi lever och arbetar i samhället och Life Science området är inget undantag.

”Digitalisering transformerar det sättet som vi gör vård och forskning och utvecklar nya affärer. Digitaliseringen är en självklar del i alla samhälles och affärsprocesser. Det möjliggör att koppling samman diagnostik och behandling på ett helt annat sätt och därför är digitaliseringen och det sättet vi kan använda data på framåt revolutionerade för Life Science området och för vården. Förhoppningsvis även revolutionerande för hur vi kan förebygga vård med prevention av hälsa.”

En bättre användning av hälsodata skapar bättre arbetsplatser och gör det enklare att skapa en personcentrerad vård där hälsodata följer individen. Det blir dessutom betydlig enklare att utvärdera effekten av nya behandlingar och läkemedel. Inom dataområdet har Sverige möjligheten att ta ledartröjan vilket internationellt sett kommer göra den svenska marknaden mer attraktiv för realtidsstudier.

”Nya behandlingar kommer snabbare in i vården. Det blir lättare att följa och det blir därmed intressantare för företagen att investera i Sverige.”, säger Jenni Nordborg.

 Marknadsföring är avgörande
Den nationella strategin som nu utformas har även stor betydelse för hur den svenska marknaden betraktas ur ett internationellt perspektiv. Regeringen har pekat ut betydelsen av ökade internationella investeringar i den svenska sektorn och strategin blir därmed ett viktigt verktyg för att visa omvärlden att Life Science är ett prioriterad område i Sverige som är attraktivt att investera i.

”Det behövs en gemensam målbild. Det kommer behövas fokus på några få saker där vi har ett nationellt ansvar. Alla behöver göra sin del och de behöver tydliggöras och synliggöras. Vad ska hända på tio års sikt och vad ska hända på kort sikt. Den andra sidan av det myntet är att vi talar om för omvärlden att det här är ett viktigt strategiskt område för Sverige.”, säger Jenni Nordborg.

Det kommer även krävas samarbeten med våra nordiska grannländer för att Sverige ska vara attraktivt ur investeringssynpunkt. Här ligger Sverige dock redan långt fram med en lång tradition av att samverkan med Danmark, Norge, Finland och Island.

”Vi behöver kraftsamla i Norden inom de här områdena. Vi har dialog med Life Science kontoret i Danmark som redan har en nationell strategi på plats. Vi har också träffat arbetsgruppen för den ”stortingsmeldin” som utarbetas i Norge som tittar på liknande frågor. Vi sätter Sverige på kartan genom att sätta Norden på kartan globalt.”, avslutar Jenni Nordborg.

Den nationella strategin presenteras vid årsskiftet och den blir nu avgörande för Jenni och teamet på Life Science kontoret att med färdplanen som underlag skapa dialog med hela branschen för att identifiera det viktigaste frågorna.

Den nationella färdplanen finns att läsa här: Färdplan life science – vägen till en nationell strategi


Läs mer