Generösa människor är mer framgångsrika


Det lönar sig att göra uppoffringar för andra skull visar en studie som publicerats i Journal of Personality and Social Psychology. Studien visar att osjälviska personer tenderar att få både fler barn och högre lön, jämfört med mer själviska personer.

Resultatet är tydligt både i amerikanska och europeiska data. De mest osjälviska får flest barn och de måttligt osjälviska har högst lön. Resultatet står sig även över tid. De människor som är mest generösa vid en tidpunkt ökar mer i lön fram till nästa mätning.

Resultatet går tvärtemot teorier om att själviska människor är mer ekonomisk framgångsrika genom sin själviskhet vilket föreslagits inom tidigare forskning.

I denna studie har osjälviskhet studerats ur ett ekonomiskt och evolutionistiskt perspektiv. De undersöktes hur själviskhet relaterar till inkomst och fertilitet. Själviskhet mättes dels med attitydfrågor, dels med beteendefrågor. Resultaten är baserade på analyser av fyra stora europeiska och amerikanska databaser som också mäter inkomst och barnafödande.

I en enkätstudie undersöktes vanliga människors förväntningar. Det visade sig att människor i allmänhet har en korrekt förväntan om att själviska personer får färre barn, men en felaktig förväntan om att själviska personer får högre lön.

En förklaring till varför generösa människor är framgångsrika ur ett ekonomiskt perspektiv kan vara sociala relationer men denna fråga besvaras inte i denna studie.

Referens: Generosity pays: Selfish people have fewer children and earn less money


Läs mer