Hjärthormonet ANP minskar risken för typ 2 diabetes


Photo:Lisa Ann Yount

Typ 2 diabetes är idag en av våra stora folksjukdomar och utgör en betydande hälsorisk, då diabetes innebär en ökad risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom, men även ögon-, njur- och nervskador är välkända diabeteskomplikationer. Således utgör diabetes en stor belastning, både för den enskilda individen och samhällsekonomiskt, varför det är av största vikt att behandla – och inte minst också förebygga – att sjukdomen breder ut sig ytterligare.

Forskningen har under många år försökt ta reda på vilka faktorer som påverkar risken att drabbas av både diabetes och dess följdsjukdomar, och en del av dessa är redan kända. Dock återstår mycket arbete med att identifiera individer som löper ökad risk att drabbas.

Nyligen har ett hormon som utsöndras av hjärtat för att reglera blodtrycket (atrial natriuretic peptide (ANP)) även visat sig ha andra effekter på kroppens omsättning av socker och fetter. Syftet med denna avhandling är att utforska hur hjärthormonet ANP påverkar risken att drabbas av diabetes längre fram, och att söka förklaringar till hur detta samband fungerar.
I Malmö har man genomfört två stora befolkningsstudier, Malmö Kost Cancer (MKC), och Malmö Förebyggande Medicin (MFM). I studierna deltog cirka 30 000 respektive cirka 33 000 individer. I båda studierna återundersöktes en del av deltagarna ett antal år senare.

Mutation orsakar låga nivåer

Avhandlingens första delarbete visar att låga nivåer av hjärthormonet ANP ökar risken att drabbas av diabetes senare i livet oberoende av andra riskfaktorer som man känner till idag.
Avhandlingens andra arbete visar att sambandet mellan låga nivåer av ANP och ökad diabetesrisk med största sannolikhet är ett orsakssamband, då en vanlig genetisk mutation som leder till att nivåerna av ANP i blodet blir högre hos mutationsbärarna även innebär att dessa individer utvecklar diabetes i lägre utsträckning längre fram i livet.
Då diabetes ofta samexisterar med ett antal hjärtkärlsjukdomar undersöker det tredje delarbetet huruvida samma genetiska mutation som leder till högre nivåer av ANP även skyddar mot en sjuklig förtjockning av hjärtmuskeln som är vanlig vid diabetes och högt blodtryck. I det tredje arbetet framkommer att mutationsbärarna skyddas även mot hjärtmuskelförtjockning.

Insulin och tarmhormoner

Det fjärde delarbetet fokuserar på de bakomliggande mekanismerna till hjärthormonet ANP’s skyddande egenskaper. Diabetes föregås ofta av insulinresistens, ett tillstånd där cellernas förmåga att reagera på insulin är nedsatt. Insulin är ett hormon som har som uppgift att reglera blodsockret. Insulinutsöndringen påverkas i sin tur av tarmhormoner som utsöndras efter måltid. Framförallt två hormoner, glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) och glucagon-like peptide-1 (GLP-1) reglerar blodsockerbalansen.
Det fjärde delarbetet visar att individer som har högre nivåer av hjärthormonet ANP i blodet har lägre risk att senare i livet drabbas av insulinresistens, vilket kan förklara varför de i mindre utsträckning också drabbas av påföljande diabetes.
Denna studie visar även att nivåerna av ANP påverkar mängden av tarmhoromet GIP som utsöndras efter sockerbelastning, vilket kan vara förklaringen till varför dessa individer drabbas av insulinresistens i mindre utsträckning.

Sammanfattningsvis
 har denna avhandling identifierat ett hjärthormon, vilket normalt utsöndras av hjärtat i varierande grad hos olika individer, som skyddande mot framtida diabetesutveckling. Denna kunskap kan ligga till grund och bidra till det oerhört viktiga förebyggande arbete som är nödvändigt för att hålla diabetesepidemin i schack.

Länk till avhandlingen:

The endocrine heart – metabolic actions of atrial natriuretic peptide


Läs mer