Hög kompetens bland politiker


En internationell forskargrupp har undersökt klassbakgrund och kompetens bland svenska politiker. I studien användes data från Statistiska centralbyråns register. Studien visar att politiker på både kommun och riksnivå är mer kompetenta än befolkningen i övrigt. Det visade sig även att politiker kommer från olika klassförhållanden och att politikerkåren som helhet återspeglar befolkningens sammansättning. Författarna till studien kallar kombinationen av hög kompetens och god social representation för ”meritokratiskt folkstyre”.

Mönstringens mått på intelligens
I studien användes tre mått på kompetens. Två av dem kommer från den militära mönstringen och mäter intelligens respektive ledarskapsförmåga. Det tredje kompetensmåttet mäter relativ inkomstförmåga.

Den relativa inkomsten för både män och kvinnor mäts som avvikelsen mellan en persons årsinkomst och årsinkomsterna bland andra personer med samma kön och boendekommun, samt med snarlik utbildning och anställningssektor.

Politiker har hög kompetens
Resultaten från mönstringsproven visade att politikerna var mer framgångsrika på testerna än den övriga befolkningen som helhet. Det tolkas som att politikerna har högre kompetens än befolkningen. Det visade sig även att politikerna lyckades bättre ju högre positioner de nådde inom den politiska hierarkin. Desto högre positioner, desto mer kompetenta politiker.

Riksdagsledamöter på VD nivå
För att mäta hur politiker står sig med andra yrkesgrupper så jämfördes resultaten med läkare, jurister och universitetsanställda forskare inom nationalekonomi och statsvetenskap. Även här noterades högre kompetens på högre positioner än på lägre.

Politikernas intelligens och ledarskapstest ligger lite lägre än juristernas och läkarnas genomsnitt. Resultatet visade att universitetsanställda forskare i nationalekonomi och statskunskap har högre intelligens, men lägre ledarskapsförmåga, än både Kommunstyrelseordföranden och riksdagsledamöter.

Ett liknande mönster återfanns i den privata sektorn där kompetensen är högre för vd:ar i större företag än i mindre. Ordförandena i kommunstyrelserna noteras på jämförbara med vd:ar för mellanstora företag och riksdagsledamöterna närmar sig, å sin sida, kompetensnivån hos vd:ar för storföretagen.

Politiker smartare än sina syskon
Politikernas klassbakgrund undersöktes genom att kartlägga inkomsterna och de sociala klasserna hos deras föräldrar. För att undersöka om den positivt selekterade rekryteringen av politikerna på basis av kompetens i huvudsak beror på att politikerna kommer från priviligierade familjebakgrunder så jämfördes politikernas kompetens med deras helsyskon.

Studien visade att politikerna har högre kompetens än sina syskon. Inom familjen blir alltså det mest framgångsrika syskonet, eller syskonen, politiker. Kommunordföranden och riksdagsledamöter skiljer ut sig positivt från sina syskon med ännu större marginal. Detta är ett tydligt tecken på meritokrati eftersom personernas egna kompetens spelar roll för vem som blir politiker, snarare än hans eller hennes härkomst från en priviligierad familj.

Jämnt fördelade inkomster
När politikernas klassbakgrund skulle studeras så jämfördes årsinkomsterna i Inkomst- och Taxeringsregistret för år 1979 för föräldrarna till de folkvalda politikerna år 2003, 2007 och 2011. Endast pappornas inkomst beräknades eftersom de i högre grad var yrkesarbetande vid denna tid.

Det visade sig att politikernas pappor är en snarlik avbildning av hela befolkningens inkomstfördelning år 1979. Det visade sig även att det var en betydligt större andel höginkomsttagare bland papporna till läkare och vd:ar.

När klassbakgrunden undersöktes för de tre största partierna så visade det sig att deras politiker har systematiskt olika bakgrund. Det finns en överrepresentation av höginkomsttagare bland moderaternas pappor, av medelinkomsttagare bland socialdemokraternas pappor och av låginkomsttagare bland centerpartisternas pappor. Det innebär en sammansättning som nära återspeglar sammansättningen hos befolkningen.

Inget samband mellan kompetens och klassbakgrund
När politikerna jämfördes med hela befolkningen så gick det inte att urskilja något samband mellan politikernas klassbakgrund och kompetens. När politikernas mönstringsdata för intelligens och ledarskap jämfördes mellan politiker vars pappor hade hög respektive låg inkomst gick det inte att urskilja någon skillnad. Det innebär att politiker från olika klassbakgrund är lika kompetenta.

Det går att dra en liknande slutsats utifrån de genomsnittliga värdena relativ inkomstförmåga. Med höginkomsttagare som pappor lyckas politiker vare sig bättre eller sämre på den privata arbetsmarknaden i jämförelse med kollegor i samma ålder, kön och yrkesgrupp.

Resultatet från studien tyder på att svenska politiker är mer kompetenta än befolkningen i övrigt. Resultatet innebär även att politikernas klassbakgrund återspeglar sammansättningen i det övriga samhället. Denna kombination kallas för ett Meritokratiskt folkstyre.

Referens: Kompetens och klassbakgrund bland svenska politiker*


Läs mer