Intratumör heterogenitet av östrogenreceptorn ger en ökad långsiktig risk att dö i bröstcancer


Det är känt att bröstcancerpatienter med östrogenreceptor-positiv sjukdom har en kontinuerlig risk för dödlig bröstcancer mer än 25 år efter diagnos, men inte varför. Vi och andra forskare har tidigare har visat att östrogenreceptorn kan ändras då en bröstcancertumör sprider sig samt att detta ger en sämre patientöverlevnad. Den bakomliggande orsaken är inte känd men en möjlig förklaring är att det inom en och samma tumör finns tumörceller med varierande grad av uttryck av östrogenreceptorn. I denna studie undersökte vi därför om bröstcancerpatienter med en varierande grad av uttryck av östrogenreceptorn inom sin bröstcancertumör (intra-tumör heterogenitet) har en ökad långsiktig risk (25 år) att dö av bröstcancer.

Studien genomfördes i samarbete med Stockholms bröstcancergrupp samt forskare på UCSF (University of California San Francisco), och inkluderade patienter från Stockholm tamoxifen-studien (STO-3). Studien omfattade postmenopausala bröstcancerpatienter som ingick i STO-3-studien från 1976 till 1990, randomiserade för att få tamoxifenbehandling kontra ingen systemisk behandling. Studien inkluderade 593 patienter med östrogenreceptor-positiv bröstcancer samt detaljerad information kring patient och tumörkarakteristika (från 2014) och 25-års uppföljning.

Vi visar i denna studie att patienter med hög intra-tumör heterogenitet av östrogenreceptorn har dubbelt så stor risk att dö av bröstcancer jämfört med patienter med låg intra-tumör heterogenitet (då hänsyn tagits för andra kända prognostiska faktorer). Denna dubblerade risk ser vi även hos patienter med så kallad luminal A bröstcancersubtyp vilket generellt är betraktat som en bröstcancer med god prognos. Intressant är även att intra-tumör heterogenitet av östrogenreceptorn inte visade sig vara associerad med andra kända tumöregenskaper utan oberoende av dessa.

Vår slutsats är att patienter med hög intra-tumör heterogenitet av östrogenreceptorn har en ökad risk för att dö av bröstcancer. Detta gäller även patienter med luminal A bröstcancersubtyp som anses ha god prognos. Givet att vi har analyserat betydelsen av intra-tumör heterogenitet för långsiktig patientöverlevnad i en stor randomiserad studie där bröstcancerpatologer utvärderat intra-tumör heterogenitet, anser vi att kunskapen bör kunna användas inom en snar framtid om den valideras. Detta kan på sikt ha stor betydelse för kvinnor med östrogenreceptor-positiv bröstcancer, genom att främja mer patientspecifika behandlingsval.

Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, Cancerföreningen i Stockholm, Stiftelsen Gösta Miltons Donationsfond, och California Breast Cancer Research Program BCRP award.

Medförfattare Laura J. van’t Veer, är grundare, aktieägare och deltidsanställd vid Agendia.

Publikation:Intratumor Heterogeneity of the Estrogen Receptor and the Long-term Risk of Fatal Breast Cancer”. Linda S. Lindström, Christina Yau, Kamila Czene, Carlie K. Thompson, Katherine A. Hoadley, Laura J. van’t Veer, Ron Balassanian, John W. Bishop, Philip M. Carpenter, Yunn-Yi Chen, Brian Datnow, Farnaz Hasteh, Gregor Krings, Fritz Lin, Yanhong Zhang, Bo Nordenskjöld, Olle Stål, Christopher C. Benz, Tommy Fornander, Alexander D. Borowsky, Laura J. Esserman. Journal of The National Cancer Institute, online 19 januari 2018, doi: 10.1093/jnci/djx270.


Läs mer