Jorden på väg mot ett växthusliknande tillstånd


En artikel som publicerats i Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) pekar på risken att jorden i framtiden går in i ett växthusliknande tillstånd. I det tillståndet så skulle den genomsnittliga globala temperaturen vara 4-5 grader högre än förindustriella temperaturer. För närvarande ligger den globala genomsnittstemperaturen på lite mer än en grad över förindustriella nivåer. Dagens temperatur stiger med 0,17 grader per decennium och ökning på 4-5 grader skulle leda till att vattennivån steg med 10-60 meter.

Studien visar att en global uppvärmning som framkallats av människan kan utlösa andra processer, så kallade ”feedbacks”, som kan driva fram ytterligare uppvärmning även om vi slutar att släppa ut växthusgaser. För att undvika detta så krävs en omställning från exploatering av naturresurser till förvaltning av naturresurser.

I studien presenteras 10 naturliga återkopplingsmekanismer. Några av dessa mekanismer är så kallade ”tipping elements” som leder till en förändring om en kritisk tröskel överskrids. Återkopplingarna är: smältande permafrost, metanutsläpp från havsbotten, en försvagning av kolsänkor på land och till havs, en ökning av bakteriell aktivitet i oceanerna, regnskogsdöd i Amazonas, skogsdöd i barrskogsbältet, en minskning av snötäcket på norra halvklotet, förlust av havsis på sommaren i Arktis och en minskning av Antarktis havs- och snötäcke.

Mekanismerna kan eventuellt fungera som dominobrickor. När en bricka faller så sätter det igång nästa reaktion. Det kan vara mycket svårt eller rentav omöjligt att stoppa kedjereaktionen när den väl är igång. Det kan i förlängningen leda till att visa platser på jorden blir obeboeliga.

För att undvika att jorden drabbas av ett växthusliknande tillstånd så kommer det inte räcka med en minskning av koldioxid och andra växthusgasutsläpp. Det kommer även krävas nya biologiska koldioxidsänkor. Det kan vara en förbättrad skogs-, jordbruks och markförvaltning samt förbättrad bevaring av den biologiska mångfalden och utveckling av ny teknik som tar bort koldioxid från atmosfären. Åtgärderna måste stöttas av grundläggande samhällsförändringar så att det är möjligt att upprätthålla en stabilitet där temperaturen inte överstiger två grader.

Referens: Trajectories of the Earth System in the Anthropocene; PNAS, (2018).


Läs mer