Kinolonantibiotika kan ge ökad risk för akut aortasjukdom


Kinolonantibiotika används för behandling av olika infektioner och tidigare studier har visat att behandling med läkemedlet kan medföra en fördubblad risk för akut och livshotande aortasjukdom. I den studie som har publicerats i BMJ jämfördes risken för akut aortasjukdom efter drygt 360 000 behandlingsepisoder med kinolonantibiotika med motsvarande risk hos en lika stor jämförelsegrupp som behandlats med amoxicillin som är en annan typ av antibiotika.

Resultaten visar en koppling mellan behandling med antibiotika av kinolontyp och en 66 procents förhöjd risk för aortaaneurysm eller aortadissektion. Detta motsvarade en absolut skillnad på 82 fall per 1 miljon behandlingsepisoder med kinoloner.

Studien i BMJ bekräftar resultaten i två tidigare observationsstudier, men indikerar att riskökningen inte är riktigt lika stor som de studierna visade. Eftersom studien också är en observationsstudie så går det inte mer säkerhet att visa på ett orsakssamband men pga av studiens omfattning så är resultatet det mest tillförlitliga hittills.

Det absoluta riskökningen var relativt liten men detta bör ställas i relation till hur utbredd användningen av kinolonantibiotika är. En möjlig förklaring till sambandet kan vara en ökad aktivitet i vävnadsnedbrytande enzymer som kallas metalloproteinaser. Kinoloner ökar aktiviteten i dessa enzymer, som man också tror ligger bakom hälsenesmärta och ruptur vilket är mer välkända biverkningar av kinoloner.

ReferensFluoroquinolone use and risk of aortic aneurysm and dissection: nationwide cohort study; BMJ (2018).


Läs mer