Kiselalgerna är små men viktiga för jordens klimat


Kiselalgerna står för tjugo procent av syret vi andas och är viktig föda för många smådjur i havet. Algerna har även förmågan att transportera kol från atmosfären ner i djuphavet med hjälp av att förvandla koldioxid från atmosfären till organiskt material. Omvandlingen sker med hjälp av närsalter och spelar en viktig roll i havets kol- och kvävecykler.

För att kiselalgerna ska kunna växa i ytvattnet krävs ljus och kväve, oftast i form av nitrat eller ammonium. Mängden kol som sedan transporteras ner i djuphaven styrs i regel av mängden nitrat som finns tillgängligt vid havsytan.

I studier som genomförts vid Göteborgs universitet har man visat att kiselalger även under väldigt låga näringsförhållanden, kan stå för ett omfattande koldioxidupptag i den delen av ytvattnet som nås av ljus. De visade även att mikrobiella interaktioner är viktiga för näringstillgängligheten för algerna.

Vidare undersöktes även hundra år gamla viloceller av kiselalger från sedimentet i en fjord. De väcktes för att se hur kiselalgerna påverkas av den övergödning som skett i fjorden under det gångna århundradet.

Resultatet visade att det finns en enorm variation inom en population av kiselalger när det gäller behov av närsalter på cellnivå. Det innebär att kiselalgerna som population har en mycket stor anpassningsförmåga till förändringar av närsaltskoncentrationer i miljön.

Kiselalgernas anpassningsförmåga innebär att den är en nyckelorganism i havets kol- och kvävecykler oavsett om det är vår, sommar eller höst i svenska hav och har varit det under mycket lång tid.

Referens: Carbon and nitrogen fluxes associated to marine and estuarine phytoplankton, (2018).


Läs mer