Kronisk inflammation kan motverkas


Inflammation är kroppens sätt att försvara sig mot giftiga och farliga ämnen men när den blir kronisk så ger den inte längre bara skydd utan ställer också till skada. Kronisk inflammation har kopplats till såväl reumatiska besvär, cancerutveckling, demens och ateroskleros. Ateroskleros är den sjukdom som kräver flest liv och ger högst vårdnadskostnader i världen. Sjukdomen kan beskrivas som en kronisk inflammation i blodkärlens väggar, som en sakta pyrande eld.

Rökning, högt blodsocker, högt kolesterol, stress, högt blodtryck är några välkända riskfaktorer för ateroskleros men även parodontit, tandköttsinflammation, är kopplat till åderförkalkning. Men det finns också ”friskfaktorer”, fysisk aktivitet, regelbundet intag av frukt och grönsaker brukar nämnas som exempel på faktorer som minskar risken för åderförkalkning.

Gemensamt för de ”onda” faktorerna är att de bidrar till en kronisk inflammation i blodkärlens väggar. ”Friskfaktorerna” däremot minskar den kroniska, kvarstående inflammationen. Patienter som genomgått en hjärtinfarkt vill helst inte ha en ny och får en rad olika behandlingar för att minska risken. Vi vidgar upp blodkärl, ger blodförtunnande och uppmuntrar patienterna till att ändra livsstil, sänka deras kolesterol och justera blodsockervärden om dom är förhöjda. Trots detta återfår vissa sjukdomen och en utmärkande faktor för dessa är att de kännetecknas av en kvarstående, kronisk, inflammation. Denna kan mätas med ett blodprov, kallat högsensitivt CRP.

Antikroppen kanakinumab blockerar effektiv interleukin 1-beta

En nyckelfaktor i inflammationen är ett kroppseget ämne kallat interleukin 1-beta. För att motverka vissa ovanliga, medfödda sjukdomar med kronisk inflammation har  antikroppen kanakinumab tagits fram som effektivt blockerar interleukin 1-beta.

Teoretiskt borde därför kankinumab också fungera för att slå ut eventuell kvarvarande inflammation hos patienter med genomgången hjärtinfarkt, även om dessa har fått all modern behandling såsom kolesterolsänkare, blodsockerkontroll, har slutat röka och genomgått kärlvidgande ingrepp. Om inflammation är den gemensamma faktorn bakom åderförkalkning kan hypotesen stärkas om kanakinumab kan förhindra återinsjuknande.

CANTOS-studien visar positiva resultat 

CANTOS-studien lottade drygt 10.000 patienter med genomgången hjärtinfarkt och tecken till kvarstående kronisk inflammation till behandling med kanakinumab, eller placebo, givet som en injektion var 3e månad.

Efter drygt 3,5 års behandling är resultaten positiva. Det går att motverka den kroniska inflammationen och det ger resultat: risken minskar för återinsjuknande. Behandlingen minskade risken för ny hjärtinfarkt, stroke eller död med 15%, och särskilt stark var riskminskningen för hjärtinfarkt, 24%.

Något oväntat fann man även att risken för dödlig lungcancer minskade med hela 77% i den högsta dosgruppen. Betydelsen av det sistnämnda fyndet får dock ännu sägas vara oklar.

Det finns i detta fall flera begränsade faktorer där priset på läkemedlet är en faktor, liksom att det ökade risken för allvarliga och dödliga infektioner var högre bland de som gavs kanakinumab, 0,31% jämfört med 0,18% i placebogruppen.

CANTOS-Studien länkar ihop mycket av det vi om återförkalkningssjukdomen idag. Inflammation är en central faktor i sjukdomen vilket kan motverkas av rökstopp, ett ökat intag av frukt och grönsaker, fysisk aktivitet, kolesterolsänkning eller behandling med en specifik antikropp, kanakinumab, som minkar risken för återinsjuknande. På köpet kanske man också får en starkt skyddande effekt mot lungcancer.

Referens: Antiinflammatory Therapy with Canakinumab for Atherosclerotic Disease; New England Journal of Medicine Augusti (2017)


Läs mer