Kvinnor i karriären skiljer sig


Den ekonomiska jämställdheten har förbättrats snabbt. Skillnader mellan män och kvinnor i utbildning och arbetskraftsdeltagande är mindre än någonsin tidigare. Däremot så syns inte samma positiva framgång på arbetsmarknaden. Det är fortfarande män på 95 procent av VD-posterna i världens storföretag och på 75 procent av världens ministerposter.

En förklaring till att män fortsätter att dominera i toppen av samhällets hierarkier kan vara kvinnors svårigheter med att kombinera ett fungerande privatliv med ett krävande jobb. I studien har man undersökt sambandet mellan befordran och skilsmässa. Resultatet visar att befordran leder till en kraftigt ökad sannolikhet för skilsmässa bland kvinnor men inte bland män.

Data från SCB och Valmyndigheten
Den data som använts för att genomföra studien består i huvudsak av Statistiska centralbyråns register LISA (1990 – 2014). I datasetet går det att se vilka personer som är gifta med varandra och det finns även tillgång till en stor mängd sociala och ekonomiska variabler för bägge makarna.

Data från både LISA och Valmyndigheten har även använts för att urskilja tre toppjobb. Två finns inom politiken, Kommunstyrelseordförande och riksdagsledamot och ett finns inom privat sektor, jobbet som VD för ett företag med mer än hundra anställda.

Kvinnor som befordras skiljer sig
Resultatet från studien visar på en markant könsskillnad vad gäller sannolikheten att skilja sig efter befordran inom politiken. Bland kvinnorna som blev befordrade så skiljer sig 14 procent tre år efter valet vilket är mer än dubbelt så många som de som inte blivit befordrade. Bland männen var andelen skilda oförändrad efter befordran.

Resultaten från studien på den privata sektorn visade på samma mönster. Även inom den privata sektorn så orsakar befordring skilsmässor bland kvinnor men inte bland män.

Möjliga förklaringar bakom skillnaderna
För att ta reda på vad skillnaden beror på så undersöktes om skilsmässor är mer eller mindre vanliga beroende på åldersgapet mellan makarna, fördelningen av hushållets arbetsinkomster mellan makarna, samt fördelningen av föräldraförsäkringen.

Studien visar på flera förklaringar till varför en större andel kvinnor som blivit befordrade skiljer sig. Det råder t. ex betydande olikheter i mellan familjeförhållandena hos kvinnor och män som når toppen inom politiken och inom den privata sektorn. Hela 80 procent av kvinnorna i toppen är äldre än sina män och 60 procent av männen är äldre än sin fru.

Den genomsnittliga kvinnan har tagit ut mer än 80 procent av föräldraförsäkringen medan den genomsnittliga mannen har tagit ut mindre än 15 procent av föräldraförsäkringen.

När man tittar på arbetsinkomsten så går det att se männen oftast lever i ett förhållande där mannen tjänar mer än 60 procent av inkomsterna medan kvinnorna lever i förhållanden där inkomstfördelning är mer jämn mellan båda makarna. Generellt så är skilsmässorna vanligare i förhållanden med jämn inkomstfördelning och i de förhållanden där kvinnan tjänar mer än 60 procent av intäkterna. Det visar sig även att en befordran är särskilt problematisk när den ger kvinnan ekonomiskt övertag i familjen.

Referens: All the single ladies – toppjobb och skilsmässor bland kvinnor och män


Läs mer