Kvinnor upplever sämre hälsa än män


I en artikel som publicerats i PLOS One presenteras en studie över hälsotrender för kvinnor och män i åldrarna 25-34 under åren 1990-2014. I början av perioden (1990) självskattade 8,5 procent av kvinnorna sin hälsa som sämre än jämnårigas medan samma andel steg till 20 procent 2014. Män självskattade tvärtemot sin hälsa som bättre i slutet av perioden jämfört med början. 

Studien består av en långsiktig befolkningsbaserad undersökning med svar från 1811 personer i befolkningsstudien MONICA i Norra Sverige. Deltagarna i studien har i samband med en hälsoundersökning svarat på ett frågeformulär där frågor om självskattad hälsa ingår.

Studien visar att en ökad andel av deltagarna har problem med fetma, oroskänslor och missnöje med sin privatekonomi, både bland män och kvinnor. Samtidigt ökade andelen män och kvinnor med hög fysisk aktivitet under perioden.

Det är anmärkningsvärt att andelen kvinnor som upplever en sämre hälsa än jämnåriga har mer än fördubblats. Resultatet innebär sannolikt en ökad sjuklighet både på kort och lång sikt.

Referens: Time trends of comparative self-rated health in adults aged 25-34 in the Northern Sweden MONICA study, 1990-2014; PLOS One, 2017.


Läs mer