Metod kan underlätta för framtida diagnostik och behandling av Alzheimer


Foto: Annie Hallén/Michael Schöll

Alzheimers sjukdom kan leda till flera, vitt skilda symtom och hittills har de olika uttrycken främst observerats genom patientens beteende och uppträdande. I en ny studie som letts av Oskar Hansson och som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Brain presenterar forskare en metod för att i bild åskådliggöra förändringar i hjärnan vid olika symptom. Metoden kan underlätta för framtida diagnostik och behandling.

Bilden ger exempel på olika ansamlingsmönster för proteinet tau i hjärnan. Personen till vänster har drabbats av Alzheimers sjukdom före 65 års ålder medan personen till höger insjuknat först i högre ålder. Vid undersökningen har s.k. PET-kamera använts.

Symtomen vid Alzheimers sjukdom varierar och hänger ofta samman med när i livet sjukdomen debuterar. Personer som insjuknar före 65 års ålder får ofta tidigt nedsatt rumsuppfattning och försämrat lokalsinne. Bland äldre patienter är det oftare symtom som traditionellt förknippas med sjukdomen, framför allt nedsatt minne.

Det nya verktyget kan hjälp oss att identifiera och åskådliggöra olika subgrupper av Alzheimers sjukdom. Därmed underlättas också utvecklingen av läkemedel och behandlingar anpassade till olika former av Alzheimer.

Även diagnostiken kan underlättas, framför allt bland yngre patienter där det är extra svårt att ställa korrekt diagnos.

Resultaten som publicerats i tidskriften Brain bygger på studier av ett 60-tal Alzheimerpatienter vid Skånes universitetssjukhus samt en kontrollgrupp bestående av 30 kognitivt friska personer.

När Alzheimers sjukdom slagit rot resulterar det så småningom i att proteinet tau, som finns i hjärnan, klumpar ihop sig och förstör nervcellernas transportvägar. Det kan sedan avläsas tydligt med den nya avbildningsmetoden.

I metoden ingår en s.k. PET-kamera och ett spårämne, en särskild molekyl, som binder till tau. Avbildningsmetoden används ännu endast inom forskningen, där bland annat den nu aktuella studien bidrar till att öka kunskapen om sjukdomen.

De förändringar i hjärnans olika delar som har observerats i bilderna stämmer logiskt överens med de symtom som patienterna får vid tidig respektive sen Alzheimerdebut.

Referens: Distinct 18F-AV-1451 tau PET retention patterns in early- and late-onset Alzheimer’s diseaseBrain, September (2017). 

Michael Schöll vid Lunds universitet och Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet är försteförfattare till artikeln som publicerats i tidskriften Brain. Professor Oskar Hansson vid Lunds Universitet ledde studien.

Denna artikel är baserat på ett pressmeddelande från Lunds Universitet.


Läs mer