Nätjournaler ökar rädslan för hot och våld


Journalen på nätet, där patienten bland annat kan komma åt anteckningar från läkarbesök, följa remisser och se provresultat, har av vårdpersonal ofta bemötts med skepsis. Kritiken har ofta gällt oro för att patienter ska misstolka innehåll och/eller ta del av diagnoser innan läkaren har hunnit informera patienten muntligt. En studie från Uppsala universitet, som nyligen publicerades i tidskriften Cogent Psychology, visar nu att det finns en koppling mellan nätjournalerna och en ökad oro för hot och våld hos vårdpersonal.

Studien bygger på en enkät som besvarades av totalt 174 (svarsfrekvens 35%) representanter för vårdpersonal på två kliniker på Akademiska sjukhuset i Uppsala – en akutmottagning och en psykiatrimottagning. När studien utfördes hade akutmottagningens patienter haft åtkomst till sin journal via nätet i ca ett år, medan psykiatrimottagningens patienter ännu inte hade denna åtkomst. Studiens upplägg gjorde det därigenom möjligt att studera om vårdpersonal vars patienter hade åtkomst till journalen på nätet upplevde en större rädsla för hot och våld och utsattes för mer hot och våld.

Resultaten visar inget samband mellan patientens tillgång till sin journal via nätet och ökad förekomst av hot och våld. En stor andel av respondenterna (totalt ca 40%) trodde dock att risken för att utsättas för hot och våld ökade i och med lanseringen av nätjournalerna. En stor bidragande orsak till den ökade oron för hot och våld angavs vara den logglista, som presenterar fullständigt namn på de som givit vård, som patienterna får åtkomst till genom nätjournalen. Vid en jämförelse mellan olika yrkesgrupper visades också att undersköterskor och sjuksköterskor upplevde större risker för hot och våld än läkarna. Ca två tredjedelar av respondenterna hade under det senaste året blivit utsatta för hot och/eller våld vid minst ett tillfälle.

Studien utfördes av forskare från det nationella forskningskonsortiet DOME (https://domeprojekt.wordpress.com/) vars mål är att skapa och sprida kunskap kring införande och användning av patientjournal via nätet och andra eHälsotjänster. Professor Åsa Cajander, som leder DOME och deltog i studien, menar att vårdpersonalens oro för en ökad risk för hot och våld måste tas på allvar och bemötas av landstingen och regionerna. Det är viktigt att balansera vårdpersonalens arbetsmiljö med patienternas behov av information och utreda hur viktigt det är för patienterna att se namnen på behandlande personal.

Referens:
Åkerstedt, U., Cajander, Å., Moll, J., & Ålander, T. (2018) On threats and violence for staff and patient accessible electronic health records. Cogent Psychology 5(1):1-11, DOI: 10.1080/23311908.2018.1518967  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311908.2018.1518967

Test av: Johan Moll och Åsa Cajander.


Läs mer