Över 60 läkemedel har upptäckts i vattenlevande insekter


En studie som publicerats i Nature Communications visar att spår av över 60 läkemedel har upptäckts i vattenlevande insekter. En del läkemedel var i så pass höga koncentrationer att rovdjur som mer eller mindre bara livnär sig på dessa insekter riskerar att påverkas.   

Den ökade användningen av läkemedel leder till att de läkemedel vi använder hamnar i vattendrag och vidare ut i födovävar. De ekologiska konsekvenserna av denna exponering är inte känt sedan tidigare.

Studien som publicerats i Nature Communications fokuserar på spindlar som lever nära vattendrag. Forskargruppen provtog sex vattendrag i och runt omkring Melbourne i Australien för 98 farmaceutiska föreningar. Det är den mest omfattande provtagningen som gjorts hittills.

De läkemedel som uppmättes var bland annat antibiotika, antidepressiva medel, antihistaminer och NSAID. Studieplatser valdes utmed en gradient av avloppsrening som innefattade platser från påverkan, nedströms ett avloppsreningsverk, till nästan orörd natur, i en nationalpark.

I vävnadsanalyserna upptäcktes 69 olika läkemedelsföreningar i vattenlevande insekter och totalt hela 66 läkemedel i spindlarna. Läkemedelskoncentrationer var högst hos insekterna som samlades in nedströms avloppsreningsverket. I genomsnitt var läkemedelskoncentrationer vid dessa ställen tio till hundra gånger högre än mindre förorenade ställen.

Spår av läkemedel upptäcktes i varje insekt och spindel som testades, inklusive de som samlades i Dandenong Ranges National Park, vilket är extra anmärkningsvärt med tanke på hur orörd platsen är.

I de vattendrag som studerades lever näbbdjur och öring som till största del livnär sig av vattenlevande insekter. För att studera djurens exponering av läkemedel jämfördes koncentrationer av läkemedel som hittades i insekter med dessa rovdjurs kända födointag

Det är anmärkningsvärt att rovdjur i bäckar som påverkats av avloppsvatten kan utsättas för nivåer av läkemedel motsvarande en halv mänsklig dagsdos bara genom födan. Tidigare har man enbart baserat riskanalyser på uppmätta vattenkoncentrationer, något som vår studie visar att vi måste förändra.

Resultaten är representativa för vad som sannolikt händer överallt där människor använder läkemedel.

Referens: A diverse suite of pharmaceuticals contaminates stream and riparian food webs; Nature Communications, (2018).


Läs mer