Övervikt kan bero på störd fettcellsfunktion


En studie som publicerats i Cell Metabolism visar att långsiktig viktuppgång kan i vissa fall förklaras av en nedsatt förmåga att omsätta fett. I studien presenteras en fysiologisk mekanism i fettvävnaden som kan avgöra varför vissa blir överviktiga medan andra förblir normalviktiga.

I studien analyserades vävnadsprover från magens underhudsfett hos kvinnor som lämnat prover före och efter en uppföljningsperiod på cirka tio år. Resultaten visar att fettcellernas förmåga att frisätta fettsyror, en process som kallas lipolys, vid det första vävnadsprovet kunde användas för att förutsäga vilka kvinnor som skulle ha utvecklat övervikt och typ 2-diabetes vid studiens slut. Studien visade även att dessa kvinnor hade minskad aktivitet i ett litet antal specifika gener som är involverade i lipolys.

Lipolys innebär att en fettcell frisätter fettsyror som sedan används för att bland annat förbränna energi i musklerna. Man skiljer mellan basal lipolys, som sker kontinuerligt, och hormonstimulerad lipolys som sker som svar på ett ökat energibehov. Fettcellerna från de kvinnor som senare utvecklade övervikt hade en hög basal, men låg hormonstimulerad lipolys, vilket gav cirka 3 till 6 gånger ökad risk för viktuppgång och utveckling av typ 2-diabetes.

Det första sambandet hittades i en grupp om 54 kvinnor som lämnade det första vävnadsprovet mellan 2001 och 2003 och följdes upp efter 13 år. Därefter upprepades analysen hos 28 andra kvinnor som lämnade sitt första vävnadsprov 1998 och följdes upp tio år senare, med samma resultat. Ett av målen var att hitta metoder för att identifiera individer som löper risk att utveckla övervikt och typ 2-diabetes. Analyser av fettvävnad är dock relativt resurskrävande och kan bara göras av speciella laboratorier. Därför utvecklades en algoritm baserat på enkla kliniska och biokemiska parametrar från hundratals individer, för att indirekt kunna uppskatta fettcellernas frisättning av fettsyror och därmed förutspå viktuppgång.

Resultaten behöver nu bekräftas i större studier och även för män men förhoppningen är att utveckla en kliniskt användbar metod för att identifiera individer med ökad risk för att utveckla övervikt och typ 2-diabetes. Dessa individer kan behöva mer intensiva livsstilsåtgärder än andra för att behålla en god hälsa.

Referens: “Weight gain and impaired glucose metabolism in women is predicted by inefficient subcutaneous fat cell lipolysis” Peter Arner, Daniel P. Andersson, Jesper Bäckdahl, Ingrid Dahlman och Mikael Rydén, Cell Metabolism, online 31 maj 2018, doi: 10.1016/j.cmet.2018.05.004


Läs mer