Pokemon Go främjar barns fysiska aktivitet


Fysisk aktivitet har många hälsofördelar, dessvärre når inte majoriteten av barn runt om i världen den rekommenderade nivån av daglig fysisk aktivitet. Forskning har visat att mobilspelet Pokémon Go har ökat den fysiska aktivitetsnivån hos spelarna och att spelet har potential att nå den del av befolkningen som traditionellt har låga nivåer av fysisk aktivitet. Därför finns ett behov av att förstå vilka spelkomponenter som kan främja initiering av och ge varaktig fysisk aktivitet. Genom att använda sig av kvalitativ forskningsansats så är det möjligt att uppnå rika beskrivningar och en djupare förståelse av de komponenter som främjar fysisk aktivitet hos barn i ett spel som Pokémon Go.

I en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften JMIR Serious Games undersöktes barn och föräldrars erfarenheter av att spela Pokémon Go. Åtta familjer bestående av 9 föräldrar och 13 barn i åldrarna 7-12 år deltog i studien. Data samlades genom fokusgrupper och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Tre teman framkom i analysen; 1) spännande och roligt utforskande, 2) risker och nackdelar, och 3) samarbete övervinner tävling och konkurrens. Det första temat handlar om aspekter av Pokémon Go som kan främja fysisk aktivitet och det andra fokuserar på oönskade aspekter och specifika hot mot säkerheten när du spelar spelet. Det tredje visar att samarbetet och gemenskap är högt värderade av deltagarna och att konkurrens och tävling är kul men mindre viktig.

Spelkomponenter från Pokemon Go skulle kunna öka effekten av fysisk aktivitets interventioner. Samarbete och utforskande är aspekter av spelet som företrädesvis kan överföras till interventioner med målet att främja barns fysiska aktivitet.

Referens: The Praise and Price of Pokémon GO: A Qualitative Study of Children’s and Parents’ ExperiencesJMIR Serious Games (2018).


Läs mer