Politiskt entreprenörskap i Sverige


Den offentliga politiken berör alla medborgare, oavsett vem man är och var man bor. Forskning om policyskapande och politiskt beslutsfattande omfattar det hela politiska systemet. Därför använder sig forskare av ett stort antal komplementära ramverk, teorier och modeller. I min avhandling använder jag politiskt entreprenörskap som ett aktörsbaserat ramverk för att undersöka och förstå policyförändring. Avhandlingens huvudsyfte är att utveckla de teoretiska begreppen ”politiskt entreprenörskap” och ”politiska entreprenörer” genom att undersöka dem inom det svenska politiska systemet.

Avhandlingen består av en kappa och fem artiklar, varav två är uteslutande teoretiska och tre omfattar analys av empiriskt material. Alla fem söker att besvara följande forskningsfrågor: Först, hur påverkar kontextuella faktorer möjliggörandet av entreprenöriell agens? För det andra, hur präglar kontextuella faktorer de strategier som entreprenöriella aktörer använder sig av för att åstadkomma förändring? För det tredje, vilken roll har politiskt entreprenörskap och politiska entreprenörer i makroteorier, särskilt critical junctures och policy transfer?

Med kontextuella faktorer avses här det politiska systemets karaktär; governance-nivå; policyområde, och stadie i policyprocessen. Forskningsfrågorna undersöks huvudsakligen genom kvalitativa metoder; data analyseras med formell social nätverksanalys, innehållsanalys och process-spårning. Studierna behandlar olika politiska områden på olika politiska nivåer: krishantering på den nationella nivån, risk-governance på den regionala nivån och tillväxt på den lokala nivån.

Resultaten visar att politiska entreprenörer huvudsakligen återfinns bland byråkrater, vilket innebär att politiskt entreprenörskap sker i implementeringen av policyer snarare än i det politiska agendasättandet. Svensk korporatism kännetecknas av en omfattande inkludering av aktörer som organiserar sig inom intressegrupper. Däremot finns litet utrymme för enskilda politiska entreprenörer. Politiska entreprenörer beskrivs ofta som handlingsinriktade problemlösare, uthålliga och rådiga. Efter samhällskriser är de viktiga i förändringen av policyer. Även om de strategier som svenska politiska entreprenörer tillämpar i stort sett liknar de som används inom pluralistiska system, finns det också flera skillnader. Inom den svenska korporatismen, blir politiskt entreprenörskap en kanal som underlättar kopplingar mellan flera olika aktörer–entreprenören blir en nätverkskapare. Politiskt entreprenörskap i Sverige tycks handla om att skapa konsensus snarare än att vinna i konkurrens: det är det tysta samarbetets och samverkans konst.

Political Entrepreneurship in Swedish


Läs mer