Snusare löper ökad risk att drabbas av typ 2 diabetes


Foto: Heather Sperling

Vi har i tillsammans med kollegor vid Umeå och Lunds Universitet studerat snus och risken för typ 2 diabetes baserad på data från fem stora svenska kohortstudier. Genom studiens storlek är det möjligt att beräkna snuseffekter för män som aldrig rökt, därigenom undviker man att resultaten påverkas av att många blandar snus och cigaretter.

Totalt har vi följt 54 500 män som aldrig rökt mellan 1990 och 2013, då 2441 fall av typ 2 diabetes identifierades via länkning till läkemedels- och vårdregister, enkätuppgifter och screeningundersökningar. Hazard ratios (HR) beräknades och justerade för ålder, fysisk aktivitet, övervikt, alkoholkonsumtion och utbildning.

Snusare hade en ökad risk att drabbas av typ 2 diabetes jämfört med den som aldrig snusat (HR 1.5, 95% konfidensintervall (KI), 1.00–1.32). Personer som snusade 5-6 dosor per vecka hade 42% ökad risk (HR 1.42, 95% KI, 1.07–1.87) och för dem som snusade en dosa eller mer per dag syntes en 68%-ig riskökning (HR, 1.68, 95% CI 1.17–2.41).

Snus tycks därmed vara en lika stark riskfaktor för typ 2 diabetes som rökning: den överrisk som ses för den som snusar 1 dosa per dag motsvarar vad man tidigare sett för den som röker ett paket cigaretter per dag.  Resultaten skulle kunna förklaras av nikotinets effekter, experimentella studier har visat att nikotin kan leda till försämrad insulinkänslighet. En snusare utsätter sig för samma eller något högre nikotinexponeringen som en rökare. Tack vara att snusning är relativt ovanligt bland kvinnor kunde vi inte göra motsvarande analyser för kvinnor, detta är en viktig fråga för framtida studier.

Fynden är viktiga eftersom 19% av svenska män och 4% av svenska kvinnor snusar enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten. Även diabetes är vanligt, 7% av den vuxna befolkningen har sjukdomenDiabetesutvecklingen drivs till stor del av livsstilsfaktorer och för att minska sin diabetesrisk bör man undvika tobaksbruk, övervikt, samt vara fysiskt aktiv. 

Referens: Smokeless tobacco (snus) is associated with an increased risk of type 2 diabetes: results from five pooled cohorts


Läs mer