Sociala medier suddar ut gränsen mellan Jobb och fritid


Sociala teknologier har fått en allt större roll i vår vardag. Eftersom teknologier i en eller annan form infiltrerar alla områden i livet skapar det naturligtvis konsekvenser för individer och organisationer.

Plattformar som Facebook eller Twitter skapar platser för nya typer av aktiviteter. Förut visade kollegor inte varandra varenda barnbild, delade artiklar om politiskt engagemang på sin fritid eller berättade för varandra om den senade tunnelbanan på morgonen. Facebook, Twitter och LinkedIn ger tillgång till information människor inte hade om varandra förut. Dessa plattformar gör det möjligt att gränser suddas ut och korsas, de tillåter sammanväxande av olika områden i livet. Konceptet gränsarbete gör det möjligt att undersöka hur människor hanterar de utmaningar som uppstår då de använder av sociala teknologier för delvis arbets- och delvis privat bruk.

Två forskningsfrågor studeras utifrån en kvalitativ studiedesign med intervjuer och online observationer på Facebook och Twitter. Hur påverkar sociala teknologiers särskilda tillhandahållande (affordances) att gränserna mellan arbete och privatliv suddas ut? Den andra frågan jag undersöker är hur anställda i idéburna organisationer (NGOs) skapar gränserna mellan arbete och privatliv med och trots sociala teknologier.

Analysen visar att sociala teknologier tillhandahåller synlighet (visibility), permanens (permeability) och associering (association) och genom det- ta ökar gräns genomtränglighet (boundary permeability) och gräns blandning (boundary blending). Teorin om gränsarbete utvecklas ytterligare genom att påvisa en skillnad mellan offline- och online-gränsarbete. Med sociala teknologier ständigt närvarande är det inte tillräcklig att bara använda offline- gränsarbete utan individer utvecklar en mängd olika taktiker som kan klassas som online-gränsarbete. Resultaten tyder på att de anställdas utmaningar inte endast är begränsade till gränserna mellan arbete och privatliv utan sociala teknologier utmanar även avgränsningar mellan det offentliga och privata. Till följd av denna skillnad, visar denna studie att en mängd olika online representationer finns och organisationer skulle vinna på att förstå skillnader för att bättre hantera de förändrade villkoren.

Referens: Enacting Boundaries through Social Technologies: The Dance between Work and Private Life


Läs mer