Socialt entreprenörskap


I min avhandling som lagts fram vid Linnéuniversitetet har jag studerat relationen mellan entreprenörskap och samhällsförändring genom att undersöka IKEA’s Partnership with Social Entrepreneurs. Initiativet går ut på att identifiera och starta samarbeten med sociala entreprenörer runt om i världen, som i sin tur försöker hjälpa kvinnor att förbättra sina livsvillkor. Kvinnorna som arbetar i de sociala företagen tillverkar produkter som sedan säljs i begränsad upplaga i några av IKEAs varuhus.

Studien visar bland annat att initiativet ger kvinnorna en chans att tjäna pengar, sätta sina barn i fungerande skolor samt möjliggör en social plats utanför hemmet. De här aspekterna bidrar i sin tur till att kvinnorna upplever sina liv som mer värdefulla än tidigare

I avhandlingen studerades även vad det innebär att försöka skapa samhällsförändring genom entreprenörskap.Studien visar att entreprenörer som försöker skapa samhällsförändring måste utföra arbetsuppgifter och mål som ibland står i motsats till varandra

I avhandlingen intervjuades kvinnor som jobbar i de företagen som initiativet samarbetar med och även de anställda på IKEA som arbetar med detta. Resultaten i min avhandling tyder på att entreprenörskap har potentialen att skapa ansvarsfull samhällsförändring men att det är mycket krävande och utmanande för de inblandade.

Det är viktigt att ansvar och etik ges ett stort utrymme annars finns det en risk att man som entreprenör kör över andras sätt att leva och därmed agerar oansvarigt. Min studie visar också att de inblandande känner en frustration över att inte kunna hjälpa så många som de vill, det finns alltid fler människor som lever i svåra förhållanden och som inte nås av det nuvarande förändringsarbete.

Resultaten visar slutligen att även fast det är synnerligen komplext att skapa samhällsförändring genom entreprenörskap så lyckas entreprenörer på av de är så engagerade i sin strävan att göra världen mer hållbar. Humor visade sig även vara ett vanligt sätta att hantera deras dagliga utmaningar.

Avhandling: Infinitely Demanding Entrepreneurship


Läs mer