Sömnapné är vanligt hos barn och kan leda till allvarliga konsekvenser


Foto: Lars Plougmann

Obstruktiv sömnapné är vanligt hos barn, främst i förskoleåldern, och innebär störd andning med andningsuppehåll under sömnen vilket kan leda till perioder av hypoxi och fragmenterad sömn. Obehandlat kan obstruktiv sömnapné få allvarliga konsekvenser, såsom försämrad neurokognitiv funktion med beteendestörningar, koncentrationssvårigheter och inlärningssvårigheter som följd. Diagnostiken av sömnapné hos barn kan vara svår och det som idag anses vara den bästa metoden för att diagnostisera tillståndet är polysomnografi, en undersökning som görs över natten på sömnlaboratorium där man mäter både andning och sömn parallellt. Andra metoder för diagnostik är efterfrågat då polysomnografi inte är möjligt att utföra på alla och då det är visat att det är svårt att korrekt diagnosticera sömnapné utifrån enbart anamnes och klinisk undersökning. Bland annat har flera frågeformulär tagits fram som stöd för diagnostiken. I en avhandling som nyligen presenterats av Anna Borgström, ÖNH-läkare och forskare vid Karolinska Institutet, ingår en studie som utvärderar den diagnostiska styrkan ett sådant frågeformulär, OSA-18. Detta formulär har tidigare använts som ett diagnostiskt instrument i utvärderingen av barn med misstänkt obstruktiv sömnapné, och består av frågor och påståenden som besvaras av föräldrarna. Resultatet från OSA-18 har i studien jämförts med polysomnografi och det visade sig då att OSA-18 inte var pålitligt vad gäller att förutsäga graden av sömnapné och alltså inte är till någon hjälp vad gäller diagnostiken av obstruktiv sömnapné hos barn.

Orsaken till den störda andningen under sömnen är hos barn oftast trängsel i luftvägen på grund av förstorade tonsiller (halsmandlar), och behandlingen är tonsillkirurgi. I Sverige utförs tusentals tonsilloperationer på barn årligen och i ovan nämnda avhandling visas att incidensen för dessa operationer fördubblats de senaste decennierna, samt att allt yngre barn opereras. Främst ökar en nyare metod att operera, där man inte tar bort hela tonsillerna utan bevarar en del tonsillvävnad. Detta mer konservativa sätt att operera tonsiller, tonsillotomi, är sedan ett par år vanligare än ”traditionell” tonsillektomi (med borttagande av hela tonsillerna) vad gäller barn i Sverige som opereras på grund av sömnapné.  Detta trots att det tidigare inte funnits någon randomiserad studie som jämfört de båda metoderna vad gäller effekten att behandla sömnapnén.

I avhandlingen som nämnts ovan ingår en sådan randomiserad jämförande studie, där man hos 79 barn jämfört de båda metoderna med polysomnografi före och ett år efter operationen. Resultaten visar likvärdig effekt att behandla sömnapné på gruppnivå, men för de barn där man lämnat tonsillvävnad var det en inte obetydlig andel som återfick symtom på grund av återväxt av tonsillerna och som därmed behövde genomgå en ytterligare operation. De barn som opererades med tonsillotomi visade sig ha lite mindre postoperativ smärta än de som genomgick tonsillektomi, men skillnaderna var relativt små i denna blindade studie.

Sammantaget belyser denna avhandling obstruktiv sömnapné hos barn ur flera aspekter, både vad gäller utmaningen i diagnostiken samt gällande behandlingen med tonsilloperation.

Referens: Pediatric obstructive sleep apnea – evaluation of questionnaire and surgical treatment


Läs mer