Strokepatienter nöjdare efter hemrehabilitering


Min forskning visar att personer som fått tidigarelagd koordinerad utskrivning från sjukhus och hemrehabilitering efter stroke var mer nöjda med sin rehabilitering efter utskrivning. Patienterna var även mer självständiga i aktiviteter i dagliga livet och mindre nedstämda eller deprimerade jämfört med personer som inte fått den möjligheten. 

Tidigarelagd koordinerad utskrivning med fortsatt hemrehabilitering rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer för strokevård men är bara delvis infört i svensk sjukvård. Det finns i dag ett glapp mellan vad som rekommenderas och utförs i svensk sjukvård.För att införa tidigarelagd koordinerad utskrivning med hemrehabilitering behöver metoden anpassas till lokala förutsättningar på orten, säger Anna Bråndal som är författare till avhandlingen.

I min avhandling beskriverAnna Bråndal utveckling, innehåll, implementering och resultat av en lokalt anpassad metod för tidigarelagd koordinerad utskrivning med hemrehabilitering som används vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Metoden har använts sedan 2005 och är i dag en självklar del i vårdkedjan efter insjuknandet i stroke. Anna Bråndal har utvärderat den lokala metoden med hjälp av patient rapporterade resultat från kvalitetsregistret Riksstroke där patienter som erhållit tidigarelagd koordinerad utskrivning med hemrehabilitering jämfördes med enstor kontrollgrupp från hela Sverige. Jämförelsen visade att patienterna i Umeå var nöjdare med rehabiliteringen än kontrollgruppen.

I min avhandling behandlar även hjärntrötthet (fatigue), som är vanlig efter stroke. För att möjliggöra utvärdering av hjärntrötthet har 72 patienter fått fylla i en trötthetsskala i hemmiljö. Hjärntrötthet blir ofta mer påtagligt när patienten kommer hem ochska klarar sin vardag berättar Anna Bråndal. I dag finns det ingen behandling mot hjärntrötthet men information, anpassning och ökad fysisk aktivitet (förbättrad kondition) kan eventuellt förbättra hens möjligheter att klara sin vardag.

Referens: Rehabilitation after stroke with focus on early supported discharge and post-stroke fatigue


Läs mer