Studie om kirurgisk behandling av svår halsbränna


Sedan millennieskiftet har kirurgi mot svår halsbränna blivit mer ovanligt, bland annat av rädsla för återfall. I stället behandlas de flesta patienter med läkemedel som minskar surheten i magsäcken. I en studie som publicerats i tidskriften JAMA har forskare från Karolinska Institutet visat att risken för återfall inte är så hög som man tidigare har befarat, särskilt inte hos unga, friska män.

Reflux orsakas av att surt maginnehåll pressas upp i matstrupen vilket orsakar halsbränna och stort obehag. Medicinering är oftast effektivt mot symtomen  och är idag den dominerande behandlingen. En alternativ behandlingsmetod är operation med så kallad antirefluxkirurgi. Denna operation görs numera oftast med titthålsteknik, där kirurgen skapar ett mekaniskt hinder för magsäcksinnehållet att komma upp i matstrupen. Operationerna har dock blivit ovanligare efter millennieskiftet, dels för att läkemedlen ofta effektivt lindrar symtomen, men också på grund av att operationen medför risk för komplikationer och återfall i refluxsjukdom. Äldre studier av återfall efter operation har varit små och några har visat på väldigt hög återfallsrisk.

Har följt ett stort antal patienter

För att bättre klarlägga återfallsrisken efter antirefluxkirurgi med modern titthålsteknik har forskare vid Karolinska Institutet genomfört en stor studie, där man har följt upp alla vuxna patienter med reflux som genomgått sådan kirurgi i Sverige mellan 2005 och 2014. Bland 2 655 opererade patienter kunde forskarna se att knappt 18 procent fick återfall av behandlingskrävande reflux, vilket är lägre än i de flesta tidigare studierna. Av de patienter som fick återfall behandlades 84 procent med långtidsbehandling med läkemedel och 16 procent med en ny operation. Endast 4 procent av alla patienter i studien drabbades av någon komplikation, oftast handlade det om lindrigare komplikationer. Återfall av reflux var vanligare bland kvinnor, äldre och personer med andra sjukdomar, och risken var lägst bland friska män under 45 år.

Kan vara underutnyttjat behandlingsalternativ

Denna typ av operation med förhållandevis goda långtidsresultat kan vara ett underutnyttjat behandlingsalternativ, särskilt hos unga och friska personer med svår refluxsjukdom. Medicinerna är lättillgängliga och ger god symtomlindring men behandlar i sig inte den bakomliggande sjukdomen utan endast symtomen av denna. Medicineringen är oftast livslång och långvarig behandling kan på lång sikt ge komplikationer i form av benskörhet, lunginflammation och vissa typer av mag–tarminfektioner.

Operation kräver ingen längre sjukhusvård och är en engångsbehandling, men medför en risk för komplikationer och återfall av reflux. Tidigare jämförelser mellan medicinering och kirurgi har visat att livskvaliteten är bättre efter operation jämfört med medicinering och det har även bedömts sannolikt att det är mer kostnadseffektivt i ett längre tidsperspektiv.

Referens: John Maret-Ouda, Karl Wahlin, Hashem B. El-Serag, Jesper Lagergren. Association Between Laparoscopic Antireflux Surgery and Recurrence of Gastroesophageal RefluxJAMA (2017)

Referens: Ki.se 


Läs mer