Svenskarna önskar en mer personcentrerad vård


Foto: Myfuture

Svensk sjukvård får överlag goda omdömen och är den samhällsinstitution som vi har högst förtroende för enligt SOM-undersökningarna. I internationella jämförelser rankas den svenska sjukvården högt med avseende på framförallt jämlikhet och kostnader. Tidigare studier visar dock att vården ofta brister i aspekter som effektivitet, koordinering och personcentrering. Patientlagen från 2014 innehåller tydliga riktlinjer om att vård så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Vårdtagarens ökade inflytande och delaktighet i planeringen brukar kallas för personcentrerad vård, ett brett förankrat begrepp bland många svenska intresseorganisationer men kanske inte lika välkänt bland medborgarna.

I den nationella SOM-undersökningen 2016 mätte SOM-institutet i samverkan med Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet svenskarnas inställning till personcentrering inom hälso- och sjukvården. Totalt undersöktes fem olika aspekter av patienters inflytande över sin egen vård: utrymme att berätta om sin hälsosituation, möjlighet att medverka i planering av sin vård, möjlighet att få information som behövs för att kunna delta i beslut, möjlighet att ta del av innehållet i sin sjukjournal, möjlighet att få egna önskemål införda i sjukjournal. På dessa fem faktorer ombeds respondenterna att ta ställning till dels hur situationen är idag inom sjukvården och dels hur viktiga de är för god sjukvård, för totalt 10 ställningstagande.

En stor majoritet av de svarande tycker att det är viktigt att få möjlighet att vara delaktig och själv kunna påverka sin vård. Hela 92 procent av de svarande tyckte att det var mycket viktigt eller viktigt att få möjlighet att berätta för vårdpersonalen hur man själv upplever sin situation. Även angående de övriga aspekterna ansåg en majoritet, 77-85%, att de är mycket viktiga eller viktiga. 

Resultatet visar också att en betydande andel av svenskarna anser att det är svårt att vara delaktig i vården idag. Nästan en tredjedel av de svarande menade att de som patienter knappast eller inte alls får möjlighet att medverka i planeringen av sin egen vårdÄven angående de övriga aspekterna ansåg en betydande andel, 20-26%, att de knappast eller inte alls har möjlighet att vara delaktiga idag.

Trots att en majoritet av de tillfrågade svenskarna ansåg att personcentrering i vården var viktigt och att en betydande andel inte ansåg att vården idag är personcentrerad så fanns det vissa små skillnader mellan olika grupper. Kvinnor ansåg i högre utsträckning än män att delaktighet var viktigt för god behandling och gjorde högre viktighetsbedömningar på samtliga fem aspekter av personcentrering. Män ansåg dock i högre utsträckning än kvinnor att de idag får möjlighet att berätta om sin situation för sjukhuspersonalen, och äldre anser i högre utsträckning än yngre att de får möjlighet att medverka i planeringen av sin egen vård. Det är också tydligt att många, framförallt de som inte nyligen varit i kontakt med vården, saknar uppfattning i frågan. Sammanfattningsvis så har svenskarna stort förtroende för vården men det finns en diskrepans mellan hur viktigt svenskarna anser att personcentrering i vården är, och i vilken utsträckning vården är det idag.

Läs hela kapitlet Svenskarnas syn på personcentrering i vården 


Läs mer