TNF-alfas roll vid muskelskador till följd överansträngning och vid smärtsamma tillstånd i senor


Funktionsbortfall och smärta från rörelseapparaten är vanligt förekommande. Överansträngning genom tung belastning eller repetitivt enformigt arbete kan orsaka smärta, svaghet, nedsatt uthållighet och minskat rörelseomfång både i muskel och/eller sena. Om belastningen blir för hård med bristande återhämtning kan vävnadsskador uppstå.

Skelettmuskulaturen är den vävnad som är ansvarig för att utföra kroppens rörelser. Senor är förlängningen av muskeln och förbinder därigenom muskeln till skelettet. Tendinopati omfattar olika sjukdomstillstånd i en sena.  Man har sett att omgivande vävnad kring senan är av betydelse vid tendinopati. Dels så genomgår denna omkringliggande vävnad morfologiska förändringar och dels så verkar den vara inblandad i smärtan vid tillståndet.

Vid inflammation och smärta finns det flertalet signalsubstanser som är av betydelse. En av dessa är tumör-nektrotiserande faktor alfa, TNF-alfa. Läkemedel som blockerar TNF-alfas effekter används exempelvis vid reumatoid artrit (ledgånsreumatism). TNF-alfa är inblandad i flera biologiska processer men det är tidigare inte undersökt huruvida TNF-alfa är inblandad vid de muskelskador som uppstår efter överansträngning. Därför valde vi att undersöka uttryck av TNF-alfa och TNF receptor 1 och 2 vid dessa situationer.

Studier har gjorts på kaniner och människa. Kaninerna genomgick ett experiment med ensidigt, repetitivt arbete av vadmuskulaturen som ledde till överansträngning och muskelskador. Muskelvävnad har därefter färgats in och undersökts i mikroskop. Parallellt till djurstudierna har vävnad från patienter med tendinopati analyserats. Den humana vävnad som undersöktes var den lösa bindväven kring den smärtande senan. Färgningar för morfologi, in situ hybridisering och immunohistokemi har genomförts.

Kaninernas ensidiga repetitiva arbete ledde till morfologiska förändringar på båda sidor. Det var ingen skillnad mellan den muskel som varit aktiverad under experimentet och den motsatta sidan. Desto längre experimentet pågick, desto större morfologiska förändringar sågs hos djuren. TNF-alfa sågs i vita blodkroppar medan TNF-alfa mRNA även sågs i muskelfibrer. Dessa muskelfibrer var antingen under regenerering eller degenerering. Uttrycket av TNFR1 och TNFR2 ökade desto längre experimentet pågick. Receptorerna sågs i vita blodkroppar, fibroblaster, muskelfibrer, muskelcellkärnor, kärl, nerver och motorändplattor. Uttrycket av TNF-alfa och receptorer var likadant på båda sidor, det vill säga både det ben som aktiverades och det som var stilla under experimentet.

Liknande färgningar gjordes för den lösa bindväven kring smärtsamma senor. Det visade sig att TNF-alfa och receptorer uttrycktes i olika celler i den lösa bindväven, i kärl och nerver. De nerver som visade tecken på förlust av axoner hade starkare uttryck av TNF-alfa systemet.

Denna forskning visar att TNF-alfa systemet är involverad i processen som uppstår vid överansträngningsskador och smärtsamma tillstånd i senan. TNF-alfa verkar dels vara inblandad i nedbrytning av vävnad och bidra till en inflammatorisk process men också bidra till läkning genom att vara delaktig i regenerering.

Avhandling: The involvement of the TNF-alpha system in skeletal muscle in response to marked overuse


Läs mer