Trygg skolmiljö ger bättre hälsa och skolprestationer


Alla barn har rätt till en trygg skolmiljö. Det finns behov av att arbeta mer hälsofrämjande i skolan, både ur ett barn- och samhällsperspektiv. Hälsofrämjande arbete i skolan kan bidra till att skapa en förbättrad skolmiljö som i sin tur främjar hälsa och skolprestationer. Barns röster är viktiga i det hälsofrämjande arbetet. Skolan är deras arbetsplats, där de spenderar en stordel av sin vakna tid- och de har rätt att tycka till om den miljö som berör dem.

I min avhandling ”Hälsofrämjande arbetet i skolan – resultat från ett folkhälsoprojekt” har jag studerat de hälsofrämjande aktiviteter som har genomförts i Karlstads kommuns grundskolor mellan 2006-2012 inom ramen för ett projekt kallat Skolan förebygger, finansierat av dåvarande Folkhälsoinstitutet, idag Folkhälsomyndigheten.

De hälsofrämjande aktiviteter som genomförts var utbildningsprogram riktade till lärare i första hand, som de sedan tog med sig in i klassrummen till eleverna i grundskoleålder. Aktiviteterna var i huvudsak ledarskapsutbildning, övningar för att främja sociala relationer och öka välmående, minska fokus på negativt beteende och stärka det positiva beteende och i slutändan förbättra klassrumsklimatet och skolmiljön som sådan.

Min studie visar bland annat att skolmiljön i Karlstads kommuns högstadieskolor har förbättrats under tiden som folkhälsoprojektet har pågått och att förbättringarna i skolmiljön varit större än i andra Värmlandskommuner. Mest framgångsrikt har det hälsofrämjande arbetet varit på de skolor som sammantaget haft ett tydligt hälsofrämjande fokus, som arbetat systematiskt och schematiskt med insatser för att främja elever välmående och förbättra skolmiljön överlag.

Alla barn har rätt till en trygg skolmiljö som främjar en god hälsa, och hälsofrämjande arbete i skolan kan bidra till att skapa en förbättrad skolmiljö som främjar hälsa och skolprestationer. Avhandlingen bidrar med ny kunskap om verksamhetschefers syn på hälsofrämjande arbete i skolan. Den beskriver hur skoltrivsel och sociala relationer kan förbättras, samt hur barns perspektiv kan beaktas i planering och genomförande av hälsofrämjande arbete. I framtiden är det angeläget att agera mer hälsofrämjande i skolan och arbeta för att skapa stödjande miljöer för hälsa, och forskning visar att det behovet finns.

Barn vill ha en bättre skolmiljö. De önskar att vuxna(rektor såväl som övrig skolpersonal) ska vara mer närvarande i vardagen. Att de exempelvis ska vara tydligare men snälla ledare, som sätter ner foten för att minska stök och bråk i klassrummet och hjälper till att forma goda relationer mellan elever. En bättre utomhusmiljö och ökad utomhus undervisning är andra önskemål. Det är därför dags att lyssna mer till barnens behov när det kommer till deras arbetsmiljö.

Referens: Health Promotion in Schools: Results of a Swedish Public Health Project


Läs mer