Vad motiverar elever till att lära sig moderna språk?


Vi lever i ett samhälle där kraven på kommunikation ökar, där vi behöver kommunicera med allt fler, på allt fler sätt. Trots det sätts flerspråkighet och interkulturell kompetens ofta på undantag, inte sällan med argumentet att engelska räcker i kontakten med omvärlden. Denna paradox syns även i skolan, där många elever väljer bort moderna språk, speciellt på avancerade nivåer.

I avhandlingen tas avstamp i denna problematik och den centrala frågan som ställs är: Vad motiverar elever till att studera och lära sig moderna språk i skolan?

Undersökningen baseras på semistrukturerade enkäter och intervjuer med 43 gymnasielever som läser något av de tre vanligaste moderna språken i svenska skola: franska, spanska och tyska.

Samtliga elever läste vid undersökningstillfället steg 5, den vanligtvis högsta nivån i moderna språk. Eleverna sattes till att blicka tillbaka på sina mångåriga språkstudier och ställa sig frågan hur och varför de hade motiverats till att fortsätta med sitt moderna språk, till skillnad från sina många skol – och klasskompisar.

Ett tydligt resultat som framkommer i analysen är att merparten av eleverna motiveras av att kunna bemästra sitt målspråk. På så sätt kan de resa, knyta kontakter med målspråkstalare och få nya intressanta kulturella och sociala erfarenhet. Vid sidan om detta framhåller eleverna vikten av kompetenta lärare, som lyckas hålla undervisningen på en utmanande men hanterbar nivå. Även en kommunikativt inriktad undervisning förordas bland eleverna, en undervisning där man får använda språket praktiskt och förstå dess nytta. En sådan undervisning kan med fördel kombineras med möjligheten att kunna besöka något land där målspråket talas.

Betygens motiverande effekt framhålls av vissa elever, men sällan som någon ensidigt verkande motivationsfaktor om man ser det över längre tid. Snarare handlar det om att betygen bekräftar något som redan upplevs som motiverande, meningsfullt och lustfyllt. I vissa fall kan också ett högt betyg verka motiverande om undervisning i övrigt inte är så inspirerande.

Eleverna värdesätter sin och andras flerspråkighet. Att kunna flera olika språk ger möjligheter, både vad gäller framtida karriärvägar och berikande personliga interkulturella upplevelser. En av de intervjuade eleverna uttrycker det som att ett nytt språk öppnar upp världen och ”ger ytterligare en dimension till att förstå saker”.

Det finns således inget motsatsförhållande mellan att kunna engelska och moderna språk, snarare handlar det om att dessa språk kompletterar och berikar varandra. På så sätt visar studien att attityden om att ”det räcker med engelska”, inte är något som med nödvändighet måste dominera.

Referens: Motivationer, attityder och moderna språk: En studie om elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk


Läs mer