Växter i torrområden sparar vatten i torra årstider


En studie som publicerats i Nature Ecology & Evolution visar att växter i tropiska torrområden har utvecklat en annorlunda strategi för att överleva. I stället för att använda sitt vattenförråd under den torra årstiden sparar de på dropparna in i det sista för att snabbt komma igång med fotosyntesen när regnperioden börjar.

I studien användes satellitteknik för att undersöka hur mycket vatten lager hos växter världen över varierar mellan olika årstider. I studien undersöktes sambandet mellan växternas vattenförråd och tidpunkten för lövsprickning för att ta reda på om träden lagrar mest vatten när de har störst mängd blad.

Resultaten visade att de säsongsbundna variationerna i vattenförrådet är kopplade till utvecklingen av bladmassa hos träd i barrskogar och tempererade lövskogar, men i skogar i tropiska torrområden är förhållandet omvänt. I tropiska skogar har växterna större vattenförråd under den torra årstiden jämfört med under regnperioden.

Träden i dessa torrområden tar upp stora mängder vatten i slutet av regnperioden och lagrar dessa under torrperioden. De stora vattenförråden gör det möjligt för växterna att i slutet av torrperioden satsa på lövsprickning flera veckor innan regnperioden börjar. På så sätt är bladen färdigutvecklade när regnen kommer, och då kan fotosyntesen gå på maxfart direkt. Eftersom det nästan inte regnar alls under torrperioden kändes det mönstret först lite motsägelsefullt.

Tidigare studier av växters vattenförråd har bara kunnat göras på enskilda träd, men har varit omöjliga att utföra på landskapsnivå. Resultaten i den aktuella studien avslöjar för första gången de tidsmässiga variationerna i vattenförråd hos växter på global nivå. Därigenom kan man få en bättre förståelse för hur växter under evolutionens gång har anpassat sig till olika lokala förhållanden vad gäller vattenbrist. Kunskapen är av nytta i arbetet med storskaliga datormodeller som undersöker hur vegetationen globalt sett interagerar med klimatförändringarna.

Studien:
Coupling of ecosystem-scale plant water storage and leaf phenology observed by satellite, Nature Ecology & Evolution.


Läs mer