Hälsocoach i skolan för barns bästa


För att öka barns dagliga fysiska aktivitet i skolan krävs lekfulla och varierande aktiviteter, fria från resultat och bedömning. Barnen själva vill dessutom känna sig delaktiga i den verksamhet som bedrivs och ha en vuxen inspiratör – en hälsocoach – som har tid och är engagerad, och som finns där för dem varje dag.

Fysisk aktivitet är en friskfaktor för en god hälsoutveckling, men idag är allt för många barn inte tillräckligt fysiskt aktiva jämfört med de rekommendationer som finns att tillgå. I skolan tillbringar de allra flesta barn en stor del av sin vakna tid, vilket gör detta till en utmärkt arena för att främja goda levnadsvanor. Det krävs dock att det finns någon som tar ansvar för det hälsofrämjade arbetet och som har ett gott stöd från skolledningen och tillräckligt med tid för att arbeta med dessa frågor i skolans vardag.

Skolämnet idrott och hälsa ska enligt läroplanen ge eleverna fysisk aktivitet och kunskap i ämnesområdet hälsa, men det är dock inte tillräckligt. Dessutom ligger det hälsofrämjande arbetet, inklusive fysisk aktivitet, på hela skolans ansvar och inte bara på lärarna i idrott och hälsa. Det finns därtill ett oväntat högt antal elever som utan giltiga skäl inte deltar i idrottsundervisningen, då de av olika orsaker inte uppskattar ämnet. Jag har undersökt om en hälsocoach i skolan skulle kunna fungera som en ny resurs i skolans vardag – enperson som ansvarar för att planera och bedriva hälsofrämjande aktiviteter.

En hälsocoach anställdes på 20 procent i en grundskola, under två år, vars uppgift var att planera ochd riva hälsofrämjande arbete med fokus på fysisk aktivitet. Resultatet visade att alla elever som ingått i undersökningen, det vill säga även de elever som normalt sett inte uppskattade ämnet idrott och hälsa, gillade den nyafunktions rollen och de aktiviteter som hälsocoachen bedrev. Förutom eleverna,värdesatte även vårdnadshavare och lärare hälsocoachens arbete på skolan. De såg ett tydligt behov av någon som kunde arbeta med hälsa på alla plan, för hela skolans verksamhet.

Slutsatsen är att det i varje skola behövs en hälsocoach som ansvarar för skolans hälsofrämjande arbete, men hälsocoachen behöver betydligt mer tid än en 20 procents tjänst,helst en heltid, och ett gott stöd framförallt ifrån rektor och elevernas klasslärare.

Länk till avhandlingen: Hälsocoach i skolan – En utvärderande fallstudie av en hälsofrämjande intervention


Läs mer